Тарих эстелиги мен ювык таныстылар

Янъыларда Москва каласында окыйтаган студентлер Архангельское музей- усадьбасында конакта болып кеттилер.
Язув булаклары бойынша Архангельское усадьбасы Иван Грозный заманларыннан алып белгили. Коьп йыллар бойы Россия Империясынынъ бай тукымларынынъ бириси онынъ иелери болып келгенлер.

Юсуповлардынъ тукымы ногай хан Юсуф-мурзадан басланады. Онынъ несиллери доьрт оьмирлери бойынша Россияды етекшилеп келгенлер. Юсуповлардынъ арасында аьскершилер, аькимлер, министрлер, меценатлар, маслагатшылар да шыкканлар. Олар дворецлер, фабрикалар эм коьп санлы баалыкларынынъ иелери болганлар.
XVIII- XIX оьмирлеринде архитектуралык-парк ансамблининъ эстелиги классицизм стилинде курылган. Подмосковьеде баьри негизли планлавынынъ эм курылысынынъ элементи тутас кебинде сакланган эстеликлерининъ арасында Архангельское архитектуралык-парк ансамбли ялгыз болады.
Москва каласындагы окыйтаган ногай студентлери сол куьн аьвелги эстелигинде болувы ман, ногайлардынъ бай тарихининъ бир кызыклы кезеги мен танысып, коьзлери мен коьрип, тарих бойынша оьз билимлерин байытпага амал таптылар.
Суьвретте: ногай студентлери Архангельское усадьбасында конакта.