Таьвекеллиге нур явар

Бизим ногай хатын-кызлар бурыннан алып тек ошак саклавшы болып калмай, мал да асырап, пишен де шалып, керек ерде йигерли шоьл амазонкалары, айтылган Янбийкеш кимик элин явдан коршалап та билгенлер. Сонынъ оьзинде де олар оьз кыскаяклы, ана борышын толтырмага мутпаганы хатын-кызларымызды артык мактавга тийисли этеди.

Сондай хатын-кызлардынъ бириси деп Ногай районынынъ Кумлы авыл яшавшысы, «Кадрия» эгинши-фермер хозяйствосынынъ басшысы Болдыхан Эсиргеповады атамага болады. Ол оьзи конъысы Шешен Республикасынынъ Мирный авылында тувып-оьскен. Мунда 1979-ншы йылда орта мектебти битирип, Грозныйдагы техникалык училищесинде кийим тигуьвши кесписин окып алган. Сонъында яшав бактысы оны Кумлы авылына келин этип аькелген.
Болдыханга малшыдынъ куллыгы бала шагыннан таныс. Онынъ атасы Амангельди совет йылларында Шелковской районынынъ «Красный пахарь» колхозында бас койшы, анасы арбичка болып ислегенлер. Сол себептен Болдыхан 2001-нши йылда Кумлы авыл янындагы алдынгы бир кой котанды арендага алып, оьз алдына «Кадрия» деген эгинши-фермер хозяйствосын туьзип, койшылык куллыгына урынады. Буьгуьнлерде ол мунда эри Мухтархан, кеделери Аскер, Амирхан, Замирхан болып аьел фермасын юритеди. Онынъ хозяйствосында 300 гектар мал отлагы бар. Мал кыславга керекли пишен-емди сатып алмага туьседи. Ана койлар саклаганы уьшин оькиметтен йылда да тийисли дотация алады.
Эскирген койшы уьйи янына Эсиргеповлар янъысын салганлар. «Хозяйствонъызга «Кадрия» деген атты не уьшин салгансыз?» – деген соравыма ол: «Уьш кеделеримиздинъ арасында Кадрия деп аталган ялгыз бир кызымыз бар. Сонынъ уьшин онынъ атын салганмыз. Аьли ол аьели мен бирге Сургутта яшайды эм ислейди», – деди.
Кайсы истинъ де оьз сырагысы, емиси болады. Оьткен 2022-нши йылдынъ ис сырагылары бойынша, Ногай район УСХ билдиргенлей, Болдыхан Эсиргеповадынъ фермер хозяйствосында 322 центнер эт, 4975 килограмм юн, 594 литр суьт болдырылган, аьр юз ана койдан 85 козы, сыйырлардан баьриси 37 бузав алынып аман сакланган.
Болдыхан районнынъ авыл хозяйство тармагында коьп йыллар куллык эткени эм ийги производстволык ис сырагылары уьшин Ногай район администрациясы атыннан Сый грамота ман савгаланган.
Буьгуьнлерде Болдыхан Эсиргеповадынъ эгинши-фермер хозяйствосы кой козылав яваплы шагына аьзирлик коьреди.
Коьримли фермер кыскаяклыды Халклар ара хатын-кызлар куьни мен кутлап, ога берк ден савлыкты, йогары уьстинликлерди, наьсипти йораймыз.
М.Юнусов.