Театр яшавы акында хабарлады

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айынынъ 25-нши куьнинде Махачкаладынъ поэзия театрында Дагестаннынъ халк артисти, ДР ат казанган саният аьрекетшиси, Дагестаннынъ Патшалык баргысынынъ лауреаты, режиссер, Ногай патшалык драмалык театрынынъ художестволык етекшиси Байсолтан Джумакаев пен йолыгыс оьтти.

Проектти Ариза Батырова юритти. Байсолтан Джумакаев оьзининъ яратувшылык йолы, мектебте окыган йыллары, Евгений Вахтангов атындагы Патшалык академиялык театрынынъ Борис Щукин атындагы театраллык институты акында хабарлады. Солай болып, Байсолтан Джумакаев оьзининъ А-П. Салаватов атындагы патшалык кумык анъ-драмалык театрында куллык эткен йыллары акында, Дагестаннынъ патшалык университетиндеги педагогикалык аьрекети акында хабарлап эситтирди. Поэзия театрынынъ конагы Патшалык ногай драмалык театрынынъ туьзилуьв йыллары акында айтып кетти. Ол бу йыл Патшалык ногай драмалык театры туьзилгенли 20 йыл толатаганы акында да белгиледи. Баска болып, Байсолтан Джумакаев театрдынъ буьгуьнги бактысы, театрдынъ ийги аьдетлерининъ сакланувы акында да айтты.
Шарада Поэзия театрынынъ етекшиси Елена Гарунова, кумык театрынынъ етекшиси, республикалык орыс театрынынъ бас режиссеры Скандарбек Тулпаров, театровед, искусствоведение кандидаты Гулизар Султанова, Лак театрынынъ художестволык етекшиси Бадрижат Магомедгаджиева, Лезгин театрынынъ етекшиси Динара Эминова, бас суьвретши Майтаб Гасанова, Дагестаннынъ ат казанган артисти Зухра Маджидова, Орыс театрынынъ етекшиси Тимур Магомедов, Лак театрынынъ директоры Магомед Гусейнов эм сондай баскалар ортакшылык эттилер.