Тегин буйым ман пайдаланаяклар

Дагестаннынъ туьрли льготалар ман пайдаланатаган яшавшылары оьз уьйлерине газды тегин тартпага болаяклар.
Социаллык газификация программасында катнасатаган ветеранларга, сакатлыгы барларга, коьп балалы аьеллерге, ялгыз яшайтаган пенсионерлерге газ оборудованиесин алув эм ер ишиндеги участогында газ сетьлерин курув уьшин финанс ягыннан коьмек этилинеек.

Социаллык ярдамы бир турак уьйге 90 мынъ маьнет акшадан артык тувыл оьлшеминде эсап- ланып берилеек.
Сол буйым ман кайтип пайдаланмага болатаганын МФЦ, оькимет буйымлар сайтыннан яде яшайтаган ери бо- йынша Яшавшыларды социаллык яктан яклав управлениесиннен билмеге болады. Акшалай компенсация, газификацияланатаган уьйдинъ иелер саны эсапка алынмай, тек бир кере бериледи.
Тегин буйым ман пайдаланув уьшин тоьмендеги документлерди аьзирлемеге керек: менлигин шайытлайтаган, льготалар ман пайдаланатаганлар куьпке киретаганын, уьй ишине газ оборудованиесин алганды шайытлайтаган эм сондай баска документлер копияларын.
Бу баьри зат акында толы информацияды Дагестан Республикасынынъ энергетика эм тарифлер Министерствосынынъ сайтында «Догазификация» боьлигиннен билмеге болады.