Тек бир аьдемнинъ казасы тувыл

Яс оьспир араларында наркотикли алатларды кулланмага, эсиртетаган ишимликлерди ишип, таьмекиди тартып карамага амырак болатаганлар да йыйы йолыгады. Бу затлар олардынъ баслап кызыксынувы, сонъ айлак куьш- ли аьвлигип кетуьви де болады, ызында биревлердинъ яшавы да болып калады. Сонынъ уьшин ата-аналар, окытувшылар балалар ман сол тема уьстинде анълатув аьлинде соьйлеп турмага тийислилер. Каза аьр бир аьдемге келмеге болады, сонынъ уьшин эртеректен алдын шалув ислерди, хабарласувларды юритуьв, эш болмас.

Бу ерде наркотикли алатлардынъ атларын айтув керексиз, неге десе туьрли Интернет сайтларда кайдай туьрлисин де коьрмеге боламыз. Солардынъ кайсысы да ден савлыкка бек уьйкен зарар аькеледи. Соларды «енъил», «авыр» деп айырып болмайсынъ, баьриси де аьдемлерге казады аькеледилер.
Наркомания эм ишкишилик темасына балалар ман кишкей классларда соьйлеп. Анълатув ислерди юритип басламага эм оларга басында ок та, бу маразлардан аьдемлерди эмлеп болмайтаганы акында айтпага керек болады.
Меним балам акыллы, ол наркотикли алатлар ман, ишимлик пен аьвлигип болмайды деп, танълагы куьн акында бир ата-ана да айтып болмайды, сога коьре, балаларымызды яман затларга «йок» деп айтып болув уьшин негиз салмага бизим борышымыз.
Оьзлеринъиздинъ балалары- нъызга тез-тез: «Сен янынъдагы йолдасларынъды, оьзинънинъ кишкей бебелеринъди тек ийги затка уьйретпеге боласынъ, сен меним дирегим эм тиревим, мен сага уьйкен сенимлеримди саламан», – деп айтып турмага керексиз. Солай болса, ийгилик те ийгиге аькеледи дегенлей, сизинъ баладынъ янына таслаган урлыкларынъыз келеекте бай емисин береегине сенмеге боласыз. Оьзинъиздинъ балаларынъыз бан олтырып, профилактикалык негизи болган телеберуьвлерди каранъыз, наркотикли алатларды кулланганнан сонъ, кайдай маьселелерге йолыкпага болатаганлары акында да айтпага бизге борыш болады.
Наркотикли алатларды кулланган аьдемнинъ мыратлары бир де яшавга шыкпайдылар. Биз оьзимиз балаларымызга ийги яшавды сайламага коьмек этпеге боламыз. Балаларымыздынъ келеектегиси тек олардынъ тувыл, бизим де колларымызда болады.
К.Акмурзаева,
Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ ПДН эм ОУУП ПДН куьбининъ тамада инспекторы
полиция майоры.