Тек савлыкты тувыл, тербияды да кеплейди

Ногай халкымыздынъ яслары аьлиги заманда кайсы ерде болса да, оьз миллетининъ атын эм данъкын шыгармага шалысувы бизим келеектегимиздинъ ярык эм узак оьмири барлыгын туьз шайытлайды.

Аьли бизим миллетимиздинъ оьктемлиги болган, савлай дуныяга таныс болган олимпия чемпионы Альберт Батыргазиевке усамага суьйген ясларымыз, бу куьнлерде савлай куватын кулланып, ислейтаганлар да аз тувыл. Сондай увыллардынъ бириси Сургут каласында яшайтаган ердесимиз (асылы Ногай районынынъ Куьнбатар авылыннан) Даир Тимур увылы Апшиков болады.
Мен ога: «Сен не уьшин спорт пан каьрлейсинъ?» – деген соравыма, ол бир ойланмай: «Мен Альберт Батыргазиевке эм Абдулрашид Садулаевке усагым келеди»,– деди.
Хабарласа келе, мен Даирдинъ касиетинде бир аьлеметлик сезбей болмадым. Ол спорт пан каьрлемеге бек суьеди, ама ол оьзининъ куьндесине де зыян келтирмеге суьймейди. Олай дегеним, Даир тек куьреспеге болады, а урып, савлыгын осалландырув онынъ языксынувын келтиреди. Сонынъ уьшин ол спорттынъ греко-римский кебин сайлаган экен.
– Спорттынъ бу кебинде тек куьндести йыкпага болады, бир-биримизге урув, тоьбелев йок, – дейди яс спортсмен.
Янъыларда Даир Апшиков Сургут каласында оьткен «Спорт наркотиклерге карсы» деген греко-римский куьрес бойынша кала турниринде катнасып, биринши орынга тийисли болды.
Бу турнир «Спорт наркотиклерге карсы» деген кампания ишинде оьспирлер арасында озгарылган шара эди.
Даирдинъ атасы Тимурдынъ билдируьвине коьре, олар Даирдинъ спорт пан аьвлигуьвине уьйкен маьне де бермеген эдилер. Даир спорттынъ бу кеби мен аьвликкени де коьп болганы йок. Ол Даирдинъ оьзининъ сайлавы эм алган карары.
Даирдинъ уьстинлиги баьримизди де суьйиндирди эм куьезлендирди. Онынъ тренери Владимир Александрович Золотарев Даирге уьйкен сеним этеди.
Буьгуьнлерде Даир Апшиков ЮГОРИЯ деп аталган олимпиалык резервининъ мектебинде спорт пан каьрлейди. Оьзек те, аьли уьшин Даир Апшиковтынъ уьйкен сахнага шыкпага заманы етпеген, тек куьнле-куьнлик ислеви, куьш йыйнавы сога да аькелер. Ол мектебтинъ 4-нши классынынъ окувшысы болады. Мектебте физкультура, «Тоьгеректеги дуныя» деп аталган сабакларын бек суьеди. Ога ак аювдынъ да, манъкагустынъ яшав турмысы да бек кызыклы.
Мен Даирге ак юрегимнен карындасы Даянага уьйкен тирев болганды, атасы Тимур ман анасы Альбинага оьктемлик болып, ногайлардынъ аталган олимпия чемпионы деген атты казанган куьнди, сога биз – ногайлар мактанганды йорайман.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Даир Апшиков турнирден сонъ тренери мен.