Тергевлер тамамы бойынша

2020-ншы йылдынъ казан айынынъ 21-нши куьнинде ДР Ногай районынынъ прокуратурасы ман специалистлерди шакырувы ман, Куьнбатар авылынынъ янындагы консервацияда туратаган нефтескважинасы янып баславы ман байланыста, тергев озгарылган. Скважинада, заманы ман ремонтлы ислер озгарылмаганнан себепли, от туьскен деп, токтастырылган.

Аьлиги заманда, сол от туьсуьв бойынша алынган алты токтасларына коьре ООО «Дагбурсервис» организациясына эм онынъ бас директорына 1,8 миллионнан артык акша штрафы салынган.