Тереклерди саклар ниет пен

Йыл сайын Янъы йыл байрамыннан алдын «Ногай орманшылык» куллыкшылары рейдлер озгарадылар. Солай ок ыхтыяр саклав органларынынъ куллыкшылары эм инспекторлары сав кеше эм сав куьн узагына орманларды тергеп шыгадылар эм оьзининъ байыр коьлигинде тереклер коьширгенлердинъ кагытларын тергейдилер. Орман участокларын арендага алынганын билдирген келисуьви, орман декларациясы эм орманда оьскен оьсимликлерди сатув, сатып алув акында ыхтыяр берген кагытлар боладылар.

Елкаларды туькенинде сатар ниет пен, соларды алган савда юритуьвшилерде туькеншидинъ печати мен товар-транспортлы накладной кагыты болмага тийисли, солай ок кагытта коьликтинъ номери эм коьликтинъ ишинде болган елкалардынъ саны язылмага керек. Тереклерди законсыз шапкан уьшин гражданларга 5 мынъ маьнет акшага эм юридический лицоларга 500 мынъ маьнет акшага дейим штраф каралады. Эгер келтирилген зыян 5 мынъ маьнеттен артса, 2-7 йылга капалув кебинде уголовлык яваплылык каралады.
Ф.Дикинова,
«Ногай орманшылык» ГКУ етекшиси.