Тетесининъ куьези коькирегине сыймайды

«Баламнынъ баласы – бал татыйды» деген атайларымыздан калган ийги соьздинъ акыйкатлыгына тагы да бир ынандым. Уьйкен оьктемлик пен оьзининъ уныгы Аскерхан Мурзабий увылы Суюндиков акында тетеси, Нариман авыл орта мектебинде заьлимдей заман ис аьрекетин бардырган, Сабират Эрежеповна хабарлайды.

Аскерхан Мурзабий увылы Москва областининъ Пушкино каласынынъ 5-нши номерли мектебинде билим алган. Онынъ мектебте окыган йылларында да билимге аваслыгы бек уьйкен эди. Аьли де ол оьзи окыйтаган Россия Федерациясынынъ Иш ислер министерствосынынъ Москва каласындагы В.Я. Кикоть атындагы университетинде терен билимин коьрсетип келеди. Ийги окыганы уьшин, тетесининъ айтувына коьре, Сый грамотага да тийисли болган.

– Меним Аскерхан кедем касиетине коьре, бек каьмбил аьдем, сол грамотады алганын да биревге де билдирмей, аькелип уьйине салган, соны заман озганнан сонъ атасы коьрип, баьримизге де билдирди. Оьзек те, уныгымнынъ сондай етимисине бек суьйинемен, куванышым коькирегиме сыймайды. Оны ман бу йыл Енъуьв Парадында тагы да эки ногай кеделер катнасканлар, олар уьшин де коьнъилим коькке етти, – дейди Сабират Эрежеповна, оьз ойлары ман боьлисип.

Аскерхан буьгуьнлерде биз йогарыда белгилеп озган йогары окув ошагынынъ полициядынъ оперативли боьликлерининъ куллыкшыларын аьзирлев факультетининъ 2-нши курсынынъ студенти болады, келеекте ол излев аьрекетин бардыраяк. Аьли уьшин оьзи окыйтаган еринде боьлик етекшиси болады.

Уллы Енъуьв куьни – элимизде энъ де яркын эм киели, миллетлердинъ оьктемлиги эм сол Уллы Аталык согысында катнасканлардынъ, дав майданларда йигитлерше ян бергенлердинъ акында соьнмес эстинъ байрамы болады. Бу куьн – Эл коршалавшыларды эске алув куьни. Бу куьн аьр йыл сайын, бу йыл 74-нши кере, Россия Федерациясынынъ бас каласында фашист Германиясын совет халкынынъ Енъуьв белгиси – Енъуьв Байрагын алып, Енъуьв Парады озады.

Бу йыл тарихте биринши кере Аскерхан окувын бардыратаган окув ошагы Енъуьв Парадында катнасып туры. Сол катнасканлар санында бизим ердесимиз де бар. Сол оьзгериске олар оьткен йылдынъ карагыс айыннан алып аьзирлик коьргенлер. Элбетте, тынышлардан тувыл эди, не шаклы ерлер тапталдылар, тери тамшылары актылар. Энъ де баслап, сол Енъуьв Парадта катнасув Аскерханга эм онынъ йолдасларына уьйкен яваплылык эди. Сол сенимди ол – аклаганлар санында.

Енъуьв Парадында катнасув – уьйкен намыс, биз уьшин, бизим буьгуьнги яшавымыз уьшин аявлы янларын аямаган Уллы Аталык согысынынъ катнасувшылары – атайларымызга эс эм сый этуьв болады. Буьгуьнлерде сол сыйды бизим ердесимиз Аскерхан Мурзабий увылы Суюндиков уьйкен оьктемлик пен этти.

Келеекте Аскерханга уьйкен уьстинликлер, аьли де алдыда соннан да уьйкен етимислерди йораймыз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: А.Суюндиков Енъуьв Парады озган куьн.