Тийисли йорыкларды тутув керегеди

15-нши карагыс айында Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Меликов видеоконференцбайланыс йорыгы ман республика ерине янъы коронавирус юкпалы маразды аькелуьв эм таралтувдынъ алдын шалув бойынша Оперативлик штабынынъ йыйынын оьткерген.

Дагестан еринде янъы коронавирус юкпалы маразын таралтувдынъ алдын шалув бойынша туьзилген санитар-эпидемиологиялык аьллер эм коьрилетаган косымша шаралар акында Дагестан Рес-публикасы бойынша Роспотребнадзор управлениесининъ етекшиси Николай Павлов шыгып соьйлеген.
Онынъ соьзлерине коьре, республикада йыл басыннан алып 15-нши карагыс айына COVID-19 маразы ман авырыган 20973 аьдем эсапка алынганы белгили. Регионнынъ 14 районларында эм калаларында соны ман байланыслы аьллер авыр болып калады.
Управление етекшиси Сергей Меликовка колайсыз эпидемиологиялык аьллердинъ бас себеплери деп гражданлардынъ маскалар киймейтаганын эм коьлем аьдемлер йыйылатаган ерлерге барувын белгилеп айтты.
Туьзилип турган эпидемиологиялык аьллер мен байланыста Николай Павлов 65 ясындагы эм соннан да уьйкен эсли аьдемлердинъ уьйлеринде олтырувларын 17-нши карагыс айыннан алып тагы да 14 куьнге созбага, дин аьдетлерин 10 аьдемнен артык йыйылмай (бирге косылып намаз кылув, неке кыюв, яназы кылув эм с.б. йорыкларды) толтырмага, яхшылык, кальян залларынынъ аьрекети, ямагат тамак- ланув пунктларынынъ туьнги 23 саьаттен танъгы 6 саьатке дейим куллык этуьвлери артыннан, 65 ясына толган эм соннан да яслары арткан эсли аьдемлердинъ уьйлеринде олтырув йорыгын тутувлары артыннан ерли муниципалитетлер эм полициядынъ участковыйлары, волонтерлар аьрекети аркасы ман тергев салмага эм сондай баска амалларды коьрмеге керегин белгиледи.
Солай ок ведомство етекшиси ДР Ис эм социаллык оьрленуьв министерствосына ЖКУ акларын тоьлев бойынша шыктажларды ябувга берилетаган льготаларды 2021-нши йылдынъ 1-нши навруз айына дейим созбага маслагат этти.