Тийисли йорык тутылсын уьшин

Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ етекшилиги астында регионда ДР-нынъ Кавыфсызлык советининъ эм правойорыкты канагатлав бойынша Координационлык кенъесининъ биргелес йыйыны озгарылды. Онда сол тематикасы ман байланыста куьн аьлинде туратаган бир неше соравлар ортага салынып ойласылды. Айтпага, йыйылганлар оькимет власть органларынынъ эм муниципалитетлердинъ законсыз курылыс ислер озгарувдынъ алдын шалув бойынша юритилетаган куллык, май айынынъ байрам куьнлеринде ямагат кавыфсызлыгын эм правойорыкты канагатлав бойынша косымша эсабында озгарылатаган шаралар ман байланыста ойлары ман боьлистилер.
Кенъес барысында ДР-нынъ курылыс тармагынынъ министри Артур Сулейманов шыгып соьйледи. Онынъ билдируьвине коьре, 2022-нши йылда тийисли документлерсиз юритилген курылысларды аянлав бойынша 203 профилактикалык шаралар озгарылган.
Солай ок Дагестан Республикасынынъ прокурорынынъ борышларын кесек заманга толтырувшы Руслан Ляпин шыгып соьйледи. ДР бойынша Россия МВД министри Абдурашид Магомедов оьз соьйлевинде 30-ншы апрель – 10-ншы май куьнлеринде регионда кавыфсызлыкты канагатлав бойынша оперативлик штаблар аьрекет этеегин билдирди. Онынъ соьзлерине коьре, байрам куьнлеринде ямагат йорыкты канагатлав бойынша иш ислер органларынынъ 4 мынъга ювык куллыкшылары аьрекет этееклер.
Йыйыннынъ сырагылары бойынша тапшырмалар берилди.