Тилди саклавга да пайдасы бар

Янъыларда элимиздинъ бас каласында ерлескен Кызыл майданда
«Виртуальлик кенълигинде миллет бирлиги: этноблогингтинъ тувувы» деген тема бойынша ортак хабарласув оьтти.
Бу куьнлерде миллет тилин саклав тынышлардан тувыл. Биревге де ясыртын да тувыл, коьп миллет тиллер йойылув уьстинде. Кайтип миллет тил йойылмасын, эгер аьеллерде балалар оьз тилинде соьйлемесе, мектеблерде де миллет тилдинъ уьйретуьв саьатлери йылдан-йылга азая берсе, оьз тилимизде баспаланатаган газеталарга, журналларга халк куьштен язылатаган болса (куьш те патшалык ис орынларда ислейтаганларга етеди). Бу тема мага айлак ювык, озгарып айтатаган болсам, хаьтеринъиз калмасын, кайнаган зат, тасымай да болмайды…
Бу куьнлерде миллет тиллердинъ сакланувына туьрли блоглар кенълиги, Интернет-телевидение себеплик этеди.
Бу озган шарада миллет тиллери йойылмага болатаган ерлерден блогерлер, тилди саклав уьшин яшавга шыгарылатаган проектлер авторлары биргелесип, сол проектлердинъ тувувы эм кайдай себеп пен этилетаганлары, тилди эм маданиятты саклав уьшин солардынъ пайдалыгы, блоглардынъ катнас тилге себеплиги деген темалар бойынша хабар бардырдылар.
Кызыл майданда, бу куьн Коми Республикасыннан блогер Генрих Немчинов,
«Даур ТВ» Удмурт яслар Интернет телевидениесининъ проектининъ негизин салувшы Богдан Анфиногенов, Ханты-Мансийский АО видео-блогер Улякщи Самбиндалов эм бизим ердесимиз, «DOSLAR.tv» ногай Интернет-телевидениесининъ проектин уйгынлавшы Даниял Исакаев озган шарада ортакшылык эттилер.
Шарады документальлик киносынынъ продюсери, журналист Кирилл Сафронов юритти.
Бу пайдалы эм тилди саклавда бек маьнели шарада кызыклы соравлар коьтерилдилер. Айтпага, миллет менлиги цифровой кенълигинде кайтип суьлдерленеди, этноблогинг деген не, кимлер соны ман каьр шегеди эм сондай баскалар. Оьзлерин кызыксындыратаган соравлар бойынша каравшылар да толы яваплар алдылар.
Пайдалы шарадынъ барысында ортакшылык эткен конаклар оьзлери де сулыплары ман боьлистилер, ис аьрекет бойынша янъылыклар да оьзлерине аштылар.
Тилди саклав–аьр бир миллет ваькилининъ байыр борышы. Тил болган ерде миллет те, маданият та, халк та бар. Биз оьзимиздинъ неше юзлеген йыллар бай тарихи болган–Ногай миллет тилимизди сакламага баьри куьшимизди де салмага керекпиз. Тек бир Даниял Исакаевтей, халкымыздынъ патриот увылларынынъ бириси,аьдемлердинъ тилди саклавга куьш, куваты етпес, эгер тил бирлик, тыпаклык болмаса.
Г.Курганова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Даниял Исакаев шарадынъ барысында.