Тоьгерек стол оьткерилген

Оьткен 2022-нши йылдынъ ызында, бизим алдынгы элимиз Советлер Союзы курылганлы 100 йыллыгына багысланып КПРФ Ногай район комитетининъ аьрекети мен Терекли-Мектеб авылында тоьгерек стол болып озган.

Эстеликли шарады окытувшы Адильхан Межитов ашты эм юритти. Ол бас соьзди ДР Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай РК 1-нши секретари Мурзадин Авезовка тапшырды. Докладшы оьзининъ соьзинде СССР патшалыгы пролетариат етекшиси Владимир Лениннинъ баславы ман 1922-нши йыл 30-ншы декабрьде курылганын билдирди. М.Авезов Советлер оькиметининъ баслапкы курылыс вакыты, биринши бесйыллыклар, индустриализация, коллективизация, Уллы Аталык согысы эм давдан сонъгы кайтадан аякка турув эм оьрленуьв йыллары акында хабарлады эм СССР-дынъ дуныя тарихинде туткан орынын белгиледи.
Тоьгерек столда солай ок Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов катнасты эм Советлер эли халкымызды билимсизликтен, фашизмнен куткарганы, патшалыгымызды экономика, маданият, савлык саклав, космос тармаклары ягыннан алдышы эллердинъ сырасына шыгарганы акында айтты.
Шарада ДР ат казанган авыл хозяйство куллыкшысы, ДР ат казанган яслар насихатшысы Зубаир Аджибаев, И.Насими атындагы халклар ара адабиат баргысынынъ иеси, ногай шаири Мурат Авезов, РФ ат казанган маданият куллыкшысы, ногай композиторы Яхья Кудайбердиев, район савлык саклав тармагынынъ ветераны Сакинат Шураева, район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева, район Ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, «Справедливая Россия» политикалык партиясынынъ Ногай район боьлигининъ етекшиси Рашид Отарбаев эм баскалар ортакшылык эттилер эм оьз ойларын айттылар. З.Аджибаев Совет оькимети алдынгысы бирев де билмеген Ногай шоьллигинде айтылган тукымлы койлар асыллавшы хозяйстволар курганы, Сакинат Шураева районнынъ медицина тармагында ерли кадрларынынъ оьсуьви эм оьрленуьви, Мурат Авезов эм Яхья Кудайбердиев совет йылларында адабиаттынъ эм маданияттынъ туткан бийик орыны акында белгилеп оздылар.
СССР курылганлы 100 йыллыгына багысланган байрам шаралары экинши куьн район орталыгы ман оьткерилген автомашиналар ювырысы, В.Лениннинъ эм И.Сталиннинъ эстеликлерине шешекейлер байламларын салув ман тамамланды.
М.Юнусов.
Суьвретте: тоьгерек стол катнасувшылары СССР акында хабарласадылар.