Тоьгерек як – бизим ортак уьйимиз

Оьткен юма ызында вице-премьер Нариман Абдулмуталимовтынъ басшылыгы ман оьткен кенъесте токтастырылганлай, 18-нши март куьнинде Дагестан бойынша уьйкен оьлшемли ортакреспубликалык субботник озгарылды. Табиат ресурслары эм экология министерствосынынъ айтувы ман, субботник озгарув Дагестан Аькимбасы Сергей Меликовтынъ тапшырувы ман уйгынланган. Бас мырады – республика яшавшыларынынъ экологиялык маданиятын арттырув, тувган ерининъ табиатын аявлап саклав.
Бу маьнели шара барысында яшавшылар пунктларынынъ орамлары, трасса бойы кокыстан тазаланды эм сондай баска маьнели куллыклар этилди. «Чистая страна» федераллык проекти бойынша кокыс тоьгилген ерлерди кайтадан кулланувга яравлы этуьвге Дагестанга 1,05 млрд. маьнет акша шыгарылганын белгилев керек.
Бу ортакреспубликалык субботникте бизим Ногай район ериндеги республикалык эм район организациялар куллыкшылары, окувшылар эм кайбир район яшавшылар ортакшылык эттилер.
Субботниктен алдын Терекли-Мектеб авыл аькимбасынынъ борышын толтырувшы Вазир Аблезов, район орталыгынынъ яшавшыларын субботникте ортакшыламага шакырып, туькенлер иелерине оьз меканлары тоьгерегин тазаламага тилек салды. «Эгер аьр орам яшавшылары оьз ерлерин тийисли аьлде сакласа, Терекли-Мектеб район орталыгымыз тап-таза болаяк эди, – деди ол. Сол куьн субботник Ф.Капельгородский атындагы паркта, Асанов атындагы орталык, Эдиге орамларында эм оларга ювык ерлерде болып озды.
Белгилев керек, район еринде субботник Ногай район администрациясынынъ уйгынлавы ман оьтти. Муниципалитеттинъ баска авыллар яшавшылары да бу маьнели эм пайдалы шарада белсенлик пен ортакшылык эттилер.