Тоьлевлер берилуьв амаллары

Дагестан Республикасы бойынша социаллык страхование фондынынъ етекшисининъ орынбасары Шарабудин Даришмагомедов республика журналистлери мен йолыгысты. Шарадынъ бас соравы – 65 тен йогары яслы гражданларга тоьлевлер беруьви. Россия яшавшыларынынъ бу категориясына киретаганлардынъ уьйде олтырувы карагыс айдынъ 4-нши куьниннен алып 17-нши куьнине дейим созылган. Фондтынъ етекшиси яс- уьйкенлеримизге акша тоьлевлери кайтип берилееги акында ашык кепте хабарлады.


– Гражданин уьйде олтырып баслаган куьннен алып, ол ислейтаган предприятие яде организация ФСС-ка электронлы реестр йибермеге керек. Сонъ сол организация СНИЛС документине таянып, Пенсионлык фонды ман бирге аьдемнинъ акында билдируьвлерди тергейди эм 14 куьнге тоьлевлер язылады (уьйде олтырув мезгилине). Авырув лист, аьдеттиндегиндей болып, бериледи, ясуьйкенлерге оьзлерине бир ерге де бармага керек тувыл, акша «МИР» картасына яде лицевой счетка туьседи, яде болса почта ман келеди, – деди ол.
Авырув лист ябылган сонъ тувыл, аьдем уьйде олтырып баслаган куьн ок бериледи. Реестр Фондка туьскенде ок, акша белгиленген счетка туьседи. Организация етекшилери эм бухгалтерлери реестрди дурыс этип туьзсе, бир маьселе де болмага керек тувыл, эгер бир цифра яде арып дурыс язылмаса, акша туьсуьвге буршав болады.
Ш.Даришмагомедовтынъ айтувына коьре, эгер куллыкшы акшасын заманында алмаса, ол ислейтаган организация етекшисине бармага керек, бу буйымды алувын гражданлар Госуслуги сайтында, оьзининъ байыр кабинетинде карамага боладылар. Сол порталда олар баска буйымлар акында да билдируьвлер алмага боладылар.