Тувган ерге кайткан бактылар

Кавга биревди де аямайды, боьтен де балалар кыйналадылар сондай урысларда. Сирияда эм Иракта ата-аналары оьлип, оьксиз калган ясы етпеген балаларды тувган элине кайтарув бойынша ислер 2017-нши йылдынъ яй айларында басланды. Бу куллык Россия Президенти Владимир Путиннинъ тапшырувы ман этилинеди. Россия Федерациясынынъ Президентининъ балалар ыхтыярлары бойынша уполномоченныйы Анна Кузнецова 2019-ншы йылда ис визити мен Дамаск каласына барган мезгилде Сирия Президенти Башар аль-Асад пан йолыгыскан эм келеекте биргелесип ислемеге деп соьйлескен. Айтылган болжал ишинде Ювык Куьнтувар ериннен Россия Федерациясына 224 бала кайтарылган.

Быйыл казан айынынъ 19-ншы куьнинде Сириядан 27 саьбийлер уьйге кайтарылган, олар керекли медициналык каравды оьткенлер, карантин куьнлеринде олтырдылар, саьбийлердинъ биревлеринде де авырувлар аянланмаган. Анна Кузнецовадынъ билдируьвлерине коьре, кардаш-тувганлары балаларды уьйлерине аькетпеге боладылар. Бес регионларга балалар кайтаяклар – Дагестан эм Шешен Республикаларына, Пенза, Тюмень эм Волгоград областьлерине.
– Балаларда янъы яшав басланды – кавгасыз, атылувларсыз, коркынышсыз эм ашлыксыз. Кашан да, эскеруьвлер аьли де ашытады юреклерди, бир-бир балаларда яралар бар, ама ювыклардынъ суьйими балалардынъ юреклерин йылытар деп шекленмеймен, – дейди омбудсмен. – Сирияда согысувлар юрип турган шаклы саьбийлерди уьйге кайтарув бойынша куллык юритилеек. Сириядан кайтарув уьшин аьлиги заманда юзге ювык ясы етпеген балалардынъ документлери аьзирленген, алдыда аьли де коьп рейслер бар. Мен саьбийлердинъ кардаш-тувганлары ман йолыгысканын коьргенде, мага куьш келеди аьли де ислемеге. Буьгуьнлерде Сириядан келген балалар уьйлерине кайттылар. Сол бек уьйкен суьйиниш.
Сирияда болган оьзгерислерге багысланып, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Юнус кызы Кожаева «Алданганлар» фильмнинъ биринши кесегин шыгарган. Сол документальли фильм кайгылы эм юректи авырткан куьнлер, бузылган бактылар акында хабардайды, ясларды терроризмнинъ яман ойларыннан, кир ислериннен сакланмага шакырады. Аьлиги заманда «Алданганлар» фильмнинъ экинши кесеги аьзирленип турады.
Г.Абдулакимова.