Тувган ерине суьйим алыс якта дем береди

Яшав деген аьдемди кайсы якларга да аькетеди, кимлер мен де растырады. Соьйтип, ызгы йылларда коьплеген яс ногай аьеллеримиз куллык излев мырадта, элимиздинъ туьрли ерлерине кетедилер.Олар тувган ериннен алыс ерлерге кетип, оьз кеспилери бойынша куллык тавып, элимиздинъ туьрли муьйислеринде, ислери бойынша бийик уьстинликлерге етисип, баска халкларга ногай халкынынъ атын данъклатып, сый-абырай казанып келедилер. Меним буьгуьнги хабарым да сондай аьеллердинъ бириси акында болады. Ярикбаевлердинъ аьели мине бир неше йыллар алыс болган Сахалин еринде яшап келеди. Аьелдинъ басы Арсен Ярикбаев асылы ман Терекли-Мектеб авылыннан болады.

Ол Курасхан эм Заурбек (яткан ери еннетли болсын) Ярикбаевлердинъ аьелинде 1991-нши йылдынъ кырк кийик айынынъ 27-нши куьнинде тувган. Терекли-Мектеб авылынынъ А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебинде 11-нши классты тамамлайды. 2012-нши йылда Арсен Заурбекович аьскер сырасында эр борышын намыслы толтырып, аман-эсен уьйине кайтады. Коьп заман кетпей, Арсен Ногай районында байланыс боьлигине куллыкка туьседи. Йыл ярым сол ис аьрекетинде куллык этип эм онынъ ис орыны тайганнан себеп, ол районнынъ коьплеген куллыксыз юрген ясларындай болып, сырт бетке акша казанмага кетпеге кереги акында ойланып баслайды.
2015-нши йылда Арсенди бала шагыннан таныс болган йолдасы Расул Абдулгапов Сахалинге шакырады. Коьп ойланып турмай, керекли документлерин йыйнап Арсен тек телевизордан, Интернет тармакларыннан коьрген эм эситкен элимиздинъ энъ шети Южно-Сахалинскке йолланады. Сол заманнан йыллар сувдай агып кеттилер. Мине алты йыллардан артык Арсен Ярикбаев Южно-Сахалинск каласында контракт бойынша аьскер борышын толтырады, боьлик командири болып куллык этип келеди. Сол заманлар ишинде Арсен юреги мен сайлаган кыз – Айзанатка уьйленип, наьсипли аьел де курады.
Буьгуьнлерде ястынъ ян косагы Айзанат Адильхан кызы Южно-Сахалинск каласындагы больницасынынъ балалар тувув боьлигинде врач болып куллык этеди.
Яс аьелдинъ куьезин уьш ясындагы Даниял оьстирип келеди. Буьгуьнлерде ол кала балалар бавына юрип, биринши етимислери мен ата-анасын суьйинтеди.
Ногай ястынъ аьели алыс калада ийги ерлести, суьйген иси бойынша каьрлейди, баьри затлары да оьз йолы ман барады. Болса да, Арсеннинъ белгилеви мен, олар тувып-оьскен ери – Ногай шоьлин, авылдасларын тез-тез эслерине туьсиредилер. Яс аьел Южно-Сахалинскте яшайтаган ногай аьеллер мен де тар байланыс тутып келеди. Куллыктан бос заманлары бола калса, байрамларда, тыншаюв куьнлерде олар ногай аьеллер мен табиатка шыгадылар, тенъизге тыншаймага барадылар. Южно-Сахалинскте куьнлер кыста боранлар ман, яз заманда ямгырлар ман баскаланады.
Келеекте Ярикбаевлердинъ аьели тувган ерине, тувган авылына кайтып, оьз еринде, элинде куллык этип, тийисли пайдасын тийдирмеге мырад этеди.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Арсен Ярикбаев ян косагы ман.