Тувган ерининъ коршалавшысы

Аьскершилерди бирев мен де авыстырып болмайсынъ, олардынъ бас борышы – Элди коршалав. Аьскерши болган ерде Элде тынышлыкты саклав да тынышланады.
Россия тарихи бойынша, айтпага, 1812-нши йылдан алып, бизим эр кисилер, согыс майданларда эрликти эм йигерликти коьрсетип, Аталыкты саклап келедилер. Бизим Элде баьтирлер де бек коьп болган эм бу куьнлерде де бар.
Баьтир – ол ким? Булай алып караганда, арамызда юрген бир аьдем. Болады сондай аьллер, баьтирдинъ тувган-оьскен ерин онынъ йигитлиги болмаган болса, эситилмей де калмага болаяк эди. Бир аьдемнинъ йигитлиги савлай ерин данъклаганы ман да бир неше кере йолыкканмыз…
Аьр бир халктынъ оьзлерининъ баьтирлери, белгили аьдемлери бар. Сол санда бизим Уллы Аталык согысында катнаскан ветеранларымыз, Афган эм Сирия Республикасында катнаскан йигитлеримиз… Бу куьнлерде болса, биз, уьйкен оьктемлик пен Украина еринде баратаган согыс спецоперациясында катнасып, йигитлик коьрсетип, федераллык дережеси болган савгаларга тийисли болган йигитлеримиз акында айтамыз. Савгага тийисли болмаган болсалар да, аьр бириси бизге баалы. Олар сонда кетуьви мен сыйга, оьктемликке тийисли боладылар. Алдынларда болган урысларда аталарымыздынъ коьрсеткен эрлиги эм баьтирлиги бу куьнлерде увылларына, уныкларына ийги коьрим болады. Солардынъ эткен, коьрсеткен йигитликлери негизге салынып тербияланган увыллар аьли оьзлери йигитлерше согысадылар.
Аьдемликтинъ куватлы кесегининъ ваькили болган аьдем Эли алдында оьз борышын толтырмага керек болады. Бу аьлиги заманда белгиленген зат тувыл, аьвелгиден келетаган борыш.
Элбетте, ызгы заманларда Элимиз яшавдынъ тыныш болжалын оьтпейди. Бизим эр кисилерге аьеллерин, тынышлы яшавды таслап, Россия япсарларын явдан коршаламага кетпеге керек болады. Биревлер сол ерлерде ис аьрекетин толтырадылар, баскалар оьз ыхтыярлары ман сол аьрекетке кириседилер.
Элди коршалав, аьлиги заманда, тек СВО катнасувшысы болув тувыл, аьскер сырасында эр борышты толтырув да, сол болады.
Янъыларда ердесимиз Эмиль Суюндиков та Эл алдында оьзининъ эр борышын толтырувга йол алды.
Эмиль Ногай районымыздынъ Терекли-Мектеб авылында тувып-оьскен. Ол ерли А-Х. Джанибеков атындагы мектебинде билим алганнан сонъ, Пятигорск каласындагы савда, технология эм сервис бойынша орта специальли окув ошагында кеспи алады.
Аьскерши аьдемге Россия Федерациясынынъ аьскер сырасы – яшав мектеби. Мунда ол оьзине коьп янъылыклар ашады. Яшавдынъ баасын анълап баслайды демеге де боламыз.
«Элди коршалав – меним асыл борышым. Соны толтыра келип, мен тек Элимди, кишкей Аталыгымды саклап калмайман, сонынъ ишинде мен мага яшав берген анамды да саклайман», – дейди Эмиль-бебемиз.
Аьскер сырасындагы Эмильди уьйде, тувган якларда атасы Русланбек, анасы Назира аьптелери мен инилери саклайдылар. Биз де ога тувган кардашлары сенгендей бек сенемиз эм тыныш аьрекетти йораймыз. Тек тынышлык болсын Элимизде!
Галима Курганова.
Суьвретте: Эмиль Суюндиков.