Тувган ерин коршалав – киели борыш

Буьгуьнлерде бизим аьскершилер эм офицерлер нацизм мен куьрес юриткен оьз ата-бабаларынынъ уллы исин бардырадылар. Аьскершилеримиз оьз Аталыгын йигитлерше коршалайды дегенде, белгили язувшы М.А.Шолоховтынъ «Бизди анамыздай болып ашаткан, иширткен элимизди суьюв – ваьлий борышымыз болады» деген соьзлери эске келедилер. Бизим аьскершилеримиз Аталыгымызды йигитлерше коршалап, согыс спецоперациясынынъ борышын етимисли толтырып келедилер. Сол йигит ясларымыздан яс арка Элин суьймеге, Элининъ кызыксынувларын оьзиндикиннен йогары салмага уьйренип, олардан Элине кыйынлык тувганда – онынъ диреги болувда уьлги аладылар.

Агалы-инили Эмир эм Мурат Тангаевлер, кайбир ердеслеримиздей болып, буьгуьнлерде согыс спецоперациясынынъ катнасувшылары боладылар. Олар Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында куллыксуьер коьп балалы Тангаевлердинъ аьелинде тувып-оьскенлер. Оларга 20 йылдан артык аьскерлик боьлигинде аьскерши болып куллык эткен эм буьгуьнлерде согыс службасынынъ ветераны, согыс оьзгерислерининъ катнасувшысы болган атасы Асанбий коьрим болып келеди. Солай болып, бу ясларга олардынъ атайынынъ, Уллы Аталык согысынынъ ветераны Абу Бекмурзаевтинъ йигитлиги эм онынъ яшав-бактысы Аталыкка кызмет этуьвининъ уьлгиси болып келеди.


Эмир мен Мурат бала шагыннан спортка бет берип келдилер, секцияларга юрдилер, куллыксуьер, аьдил болып оьстилер. Яслар экеви де Терекли-Мектебтинъ Кадрия атындагы мектебинде билим алып, онынъ коьримли окувшыларынынъ бириси болганлар. Олардынъ аьр бирисининъ бала шактан эткен мыратлары бар эдилер. Айтпага, Эмир келеекте аьскерши болаякпан деп мырат пан яшады. Мурат оьзин медициналык куллыкшысы этип коьз алдына аькелетаган эди. Яслардынъ мыратлары яшавга айланган заман да келди. Мектебте окувды тамамлаган сонъ Эмир Санкт-Петербург каласындагы Михайловский аьскерлик артиллериялык академиясына туьсти. Окувды тамамлап, Оренбург областиндеги Тоцкое каласында орынласкан аьскерлик боьлигинде куллык этип баслады. Буьгуьнлерде, ол тамада лейтенант болады. 2019-ншы йыл Эмир Марина ман бактысын байлады. Олардынъ Амилия кызына тезден 3 яс толады. Онынъ иниси Мураттынъ да ойлары яшавга айландылар. Мурат Кисловодск каласындагы медициналык колледжине туьсип, оны етимисли тамамлады. Кеспили яс баслап, Кисловодск каласындагы психоневрологиялык диспансеринде куллык этти. Баьри тенълериндей болып Мурат алдындагы аьскерлик борышын Ростов областининъ Шахты каласында оьтти. Аьскер сырасыннан кайтканнан сонъ, Сургут каласындагы психоневрологиялык диспансеринде оьз кесписи бойынша сулыбын байытып келди. 2021-нши йыл Мурат яс юреги сайлаган Фарида ман бактысын байлайды, аьел курдылар. Буьгуьнлерде яс аьелинде Муслим увылы оьседи.
Толы болмаган мобилизация басланганда, кырк кийик айында Мурат согыс спецоперация юрген ерлерге йолланды. Коьп кетпей, Элимиздинъ межелерин явдан коршаламага Эмир де йол алды. Буьгуьнлерде Эмир Луганскта, Мурат Херсон областинде Аталыгын саклавда киели борышларын етимисли толтырып келедилер.
Баьрисиннен де увыллары уьшин анасы Гульмира кыйналады. Аьелден эки аявлаган аьвлетлерин согыс оьзгерислери юрген ерге йиберуьв бек авыр. Ама ана юрек олар Аталыгынынъ, оьз ерининъ коршалавшылары экенин, эр аьдем эли уьшин туватаганын да аян анълайды. Эки йигиттинъ тез болып уьйлерине кайтканын олардынъ ян косаклары, аьвлетлери де саклайдылар. Олардынъ кишкей инилери Ислам эм Амир агалары ман бек оьктемсийдилер, ата-аналарын кайтип те коьнъиллендирмеге, оьз ярдамын этпеге асыгадылар. Бу йыл Ислам мектебти тамамлайды, агаларынынъ йолы ман барып, аьскершилик кесписин алмага аьзирленеди. Тангаевлердинъ аьелинде Эмир мен Муратттынъ уьйге аман-эсен кайтувын баьриси де асыгыслы саклайдылар.
Биз де Элимиздинъ коршалавшыларына Енъуьв мен тувган ерине аман кайтканын йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Эмир эм Мурат Тангаевлер.