Тувган ерин коршалав – энъ йогары савга

Бар бизим авылларда, коьзге коьп илинмеге, «мине мен» деп коькирегин какпага суьймейтаган яс йигитлер. Тек олар Тувган Элимиздинъ биринши шакырувы ман ок окопларга кетедилер эм оьзлерининъ берген аьскершилик антына энъ ызына дейим алал болып каладылар. Олардынъ биревлеринде орденлери, медальлери бар, баскаларында йок, ама бу яслардынъ йигитлигине, бир соьзсиз де, тувган ерин, бизим баьримизди де явдан коршалавы энъ де йогары савга болады. Сонынъ уьшин де олардынъ аьр бириси, Россия Президентининъ соьзи мен, баьтир деп саналады. Солай болган эм солай да болаяк!
Осман Мауталиевич Аджигайтканов 2021-нши йылда Россия Армиясына шакыртылады, аьскершилик куллыгы Свердловск областининъ Екатеринбург каласында радиохимиялык аьскерининъ сырасында оьтеди. Соннан ол былтыр июнь айынынъ басында киши сержант аьскершилик дережеси мен кайтып келеди. Уьйине келип, аягын сувытпага да уьлгирмейди, «аьскершилер трубасы тагы да йолга шакырады», эндигиси сентябрь айында мобилизация бойынша – специальли согыс операциясына.
Осман Ногай районынынъ Уьйсалган авылында тувган, А.Асанов атындагы Нариман авыл орта мектебинде 9 классты окып кутарган. Муннан сонъ ол Кизлярда автослесарьге окыган. Мине сондай бу яс авыл йигитимиздинъ аьли уьшин оьткен яшав йолы.
Мобилизация бойынша оларды 2022-нши йылдынъ сентябрь айында бас деп Владикавказ каласына аькеледилер. Мунда бир юма турган сонъ, ясларды Крымдагы Джанкойга йибередилер. Соннан 2-нши октябрьде олар аьлиги орынласкан ери – Запорожье областине келгенлер. Мунда эндигиси кеделер СВО-да катнасатаган россия аьскерлерининъ сырасында окопларда эм блиндажларда турып, оьрдеги командованиединъ айырым тапшырмасын толтырадылар. Ногай районыннан бир аьскер боьлигинде олар бес аьдем боладылар. Бизден мобилизация ман шакыртылганлар арасында Осман энъ де яс дегени болады, ол аьли 21 ясында.
Янъыларда Осман оьзининъ уьйине кыска болжаллы отпускка келип кеткен. Сол куьн язлык куьннинъ саьвлелериндей анасынынъ коьзлеринде куваныш яркырады, Аталыктынъ шынты коршалавшысы – специальли согыс операциясынынъ катнасувшысынынъ колын алмага деп онынъ уьйине кардаш-тувганлары, авылдаслары келдилер. Олар Османнынъ колын баскалардыкындай этип тувыл, айырым йылувлык пан сыгып алдылар.
Осман, оьзининъ фронттагы тенъ-йолдасларына усап, оьзи акында хабарламага уьйренмеген. Ол тек кыска кепте алдыдагы фронт сызыгында турган бизим яслардынъ коьнъиллери коьтеринъки, йигерли, бизим енъуьвге сенимлик пен яшайтаганы эм согысатаганы акында айтты. «Караулда доьрт саьат узагында турамыз, оннан сонъ бизди баскалар авыстырадылар эм соьйтип сав куьн узагы эртенъги 8-ден кешки 8 саьатке дейим бардырылады. Куьндиз окопларды, блиндажларды беркитемиз, савыт-садакты тазалаймыз», – дейди ол.
Мен оннан солдатларды кийим, савыт-садак эм ас-сув ман канагатлав акында сорайман. Онынъ явабы туп-тувра эм кыска эди: аьскершилер буьгуьнлерде баьри керекли затлар ман да канагатланганлар. Мысалы, ас аьскер столовыйлардыкындай: эртен эм кеште гречка, перловка, туьй, дуьги эм баска туьрли уьйрелер, туьсте биринши эм экинши аслар, солай ок соклар бериледи.
Буьгуьнлерде Осман оьзининъ аьскер боьлигине, согыс йолдасларына кайтып келген. Оьз тувган элининъ намысын эм сыйын коршаламага, эндигиси Россиядынъ айырылмас кесеги болып саналатаган ДНР, ЛНР, Запорожье эм Херсон областьлерининъ коьп кыйынлык басыннан кеширген ерлеринде яманлыкты тамырыннан тайдырып, тынышлык токтастырмага деп келген.
М.Ханов.
Суьвретте: Осман Аджигайтканов.