Тукымын оьктемситкен

Терекли-Мектеб авыл яшавшылары Рустам эм Румия Аджиевлердинъ аьелинде увыл тувганда, ювыклар суьйиндилер, уьйкен кеде болганды йорадылар. Балага баьриннен де куьшли тетеси Салимет суьйингени аян билинди, неге десе ол уныгына Иса деп оьзининъ атасынынъ атын такты.

Ясы еткенде, кеде мектебке барды. Иса билимге талпынды, шалысып окыды. Исадынъ анасы Румия класс етекши Емисхан Аблеш кызы Биймурзаевага бек разы, аьр бир балага юрегин берип куллык этетаганы уьшин. Иса окувына да бет берди, спорт пан да каьр шегип уьлгирди. Ол спортта етимислери уьшин бир неше Сый грамоталары ман савгаланган. Футбол бойынша Ногай районынынъ чемпионатында катнаскан, сонда ийги деген ойнавшы деп белгиленген.

Мектебтен сонъ Иса Москвадагы финанс-промышленный университеттинъ Астрахань каладагы филиалынынъ юристлик факультетин окып кутарады.
Эл алдында эр борышын И.Аджиев Белгород каласында аьскер-ава куьшлерининъ коьримли боьлигинде толтырады.

Яс болса да, оьзин ийги коьрсеткен ногай ясты бу йылдынъ март айыннан алып Краснознаменный Каспий флотилиясынынъ сырасындагы тенъиз коршалайтаган кемелер бригадасына куллыкка аладылар. И.Аджиев куллык этетаган бригада йогары етимислери уьшин гвардия бригадасы деген атка тийисли болган. Сондай оьрметли бригададынъ коллективи ишинде, оьзек те, Иса оьзине тапшырылган борышларды тийисли дережеде толтырмага, ис йолдасларынынъ абырайын тоьмен туьсирмеске шалысты.
Иса Аджиев бригадада энъ де яс, ама коллектив арасында сый ман пайдаланады. «Иса – сабыр яс, ама керек ерде оьзиндикин эттирип те болады»- дейди капитан.
Янъыларда Иса Рустам улы Аджиевтинъ яшавында оьктемсигендей оьзгерис болды. Ол бу йыл Санкт-Петербург каласында озган аьскер-тенъиз парадында катнасты. Парадтынъ юрисинде коьрсеткен усталыгы уьшин ога медаль эм Сый грамота тапшырылды.

Оьзининъ ис орынында коьримли куллыгы, элимиздинъ абырайлы парадында коьрнекли кепте катнасканы уьшин ердесимиз Иса Аджиев пен, онынъ ювыклары ман бирге куьезленемиз эм ога кешиктирмей уьйли-эсикли де болып, тетесин суьйинткенди йораймыз.

Н.Эрежепова.
Суьвретте: И.Аджиев.