Турнир волейбол бойынша

Янъыларда Ногай районынынъ Нариман авылынынъ спорт залында аьскерши-интернационалистлерди эскеруьв куьнине багысланып «Кубок Афганцев» деген волейбол бойынша йылсайынлык турнири уйгынланып оьтти. Аьскерши-интернационалистлерининъ эстелигининъ куьни – оьз Элининъ межесининъ тысында интернационаллык борышын толтырган аьскерши-интернационалистлерин эске алувга каратылган Россия Федерациясында официаллы эскеруьв куьни деп белгили.

Уйгынлавшылардынъ белгилевине коьре, турнир волейболды яйылдырув эм окувшылар эм авыл яслары арасында спорт кеплерининъ оьрлендируьв мыратта озгарылды.
Турнирдинъ тамамы бойынша Карагас авыл командасы 1-нши орынга, Нариман авылыннан командасы 2-нши орынга, Терекли-Мектеб авыл орта мектебининъ йыйылыс командасы 3-нши орынга тийисли этилдилер.
Турнир катнасувшыларына шарада ортакшылык эткенлери уьшин разылыгымызды билдиремиз, енъуьвшилерди ак юректен кутлап, келеекте де коьп етимислер сагынамыз.

Ногай районынынъ администрациясынынъ пресс-службасы.

Суьвретте: шарадан коьринис