«Турция эм Сирия эллери мен бирге кайгырамыз…»

Ер козгалув деген оьлшемсиз коьп зыянлар келтиреди: бу табиатта орын табатаган баьле-каза уьйкен ерлерди бийлейди, онынъ сырагысында уьй меканлар эм баска курылыс яраклар бузылады, олардынъ астына аьдемлер туьсип, коьплери ян бередилер, биревлердинъ туьрли муьшелерине эм психологиялык яктан уьйкен зарарлык келтирилип, савлыгын йойганлар саны да аз болмайды.

Янъыларда Средиземный тенъизинде ер астында бир-неше козгалувлар болганы сезилди. Боьтен де бузылды онынъ сырагысында Сирия (Латакия эм Хама калалары) эм Турция (Газиантел каласы тоьгереги) эллерининъ ерлери. Баслапкы билдируьвлерге коьре, 3000-нан артык аьдемлер оьлген эм коьплердинъ савлыгына зыян келтирилген, мынълаган аьдемлер уьйсиз калганлар. Бу табиат баьле-казасы инфраструктура объектлери – йолларды, электропроводларды эм газопроводларды да бузды.
Турция Президенти Реджеп Тайип Эрдоган эл бойынша кайгырув юмасы экенин билдирди.
Бу уьйкен табиат баьле-казасы ман байланыста Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Сергей Меликов оьз ягыннан коьмегин тийгистпеге ниети барын билдирди.
– Биз Турция эм Сирия эллери мен бирге ер козгалув ман байланыслы баьле-казасы сырагысында коьп аьдемлер оьлгенине каты кайгырамыз. Дагестанлылар атыннан буьгуьнде ювыкларын йойганларга, бу эллердинъ президентлери Реджеп Тайип Эрдоганга эм Башар Асадка ак юректен каты кайгырувымызды билдиремен. Турак уьйлерин йойганларга коьмек этпеге ниетимиз барлыгын билдиремен эм зарар келтирилгенлерге тез савболганды йорайман.
Бу халкларга келисли йигитлик эм куьш-куватлык касиет белгилери бу каты сынавдан оьтпеге коьмек этсин, а биз болсак колымыздан келген кайдай да болсын коьмегимизди тийгистпеге аьзирмиз, – деди республика етекшиси.