Туьз йол белгиленди

Янъыларда Ногай район администрациясында Дагестан Республикасынынъ Ногай районы еринде РФ Конституциясына туьзетуьвлер киргистуьв бойынша тавыславдынъ тамамлары эм коронавирус инфекциядынъ яйылувына карсы каратылган аьл акында кенъес озгарылды. Кенъесте авыл поселениелердинъ аькимбаслары эм кайсы бир организациялардынъ етекшилери катнастыларРоссия Федерациясынынъ Конституциясына туьзетуьвлер киргистуьвди хош коьруьвге багысланган билдируьв мен Ногай ТИК председатели А. Ганиев шыгып соьйледи.

Ногай район еринде коронавирус инфекциясы яйылув аьл акында Ногай орталык район больницасынынъ бас врачы Фаризат Межитова шыгып соьйледи.

Район больницасында 6-ншы июльге 75 авырувлы эмленеди, солардынъ ишинде аянланган COVID – 51, вируслы пневмония – 24 аьдем.Эки юма алдын туьсетаганлар бир авылдан болатаган болса, ызгы куьнлерде билинген 8 авырувлылар аьр туьрли авылдан боладылар. Сол зат, оьзек те, тынышсызландырмай болмайды. Тыншаюв куьнлерде больницага эки аьдем туьстилер, олардынъ анализлери тергевлерге йиберилген. Сонынъ уьшин де кайсы бир тыйымларды районда аьли де саклав керек, – деди Ф.Межитова.

Солай ок онынъ айтувына коьре, аьли балалар ман ЕГЭ беруьвде катнаскан окытувшылар тергеледилер. Энди сатувшыларды, таксистлерди тергев керек.

Ногай район аькимбасы Ногай ТИК председатели А.Ганиевке, поселениелердинъ аькимбасларына эм организациялардынъ етекшилерине разылык билдирди. Билимлендируьв боьлигининъ етекшиси А.Агаспарова билдиргенлей, ЕГЭ тийисли йорыгы ман оьтеди.

Район аькимбасы билдиргенлей, Москвадагы меценатлардынъ коьмеги мен районнан Терекли-Мектеб, Нариман эм Червленные Буруны авыл школалары конкурста енъип, «Сто школ» деген программага киргенлер. Район аькимбасы М.Аджеков авыл хозяйство управлениесининъ етекшиси А.Амановка шегертки мен аьл туьзетилип, 31 мынъ гектар ерлер дарманланганы уьшин разылык билдирди.

Солай ок кенъесте баска соравлар да каралдылар.