Туьрли несиллердинъ баьтирлери

Элге суьйим – ол энъ де йогары, ярык эм куьшли сезим. Бизим элимиздинъ увыллары аьвелгиден алып Тувган ерин коршалавда аьлемет эрклик эм баьтирлик коьрсетип келедилер. Уллы Аталык согысы йылларында бизим уьйкен атайларымыз Элимиздинъ бойсынмаслыгын саклаганлар, дуныяды нацизмнен куткарганлар, коьп йылларга тувдыкларына наьсипли, таза аспан астындагы яшавды канагатлаганлар. Фашист Германиясын енъген бизим атайларымыз, олардынъ исин – нацизм мен куьрести 77 йылдан сонъ уныклары эм немерелери бардырар деп ойламаган боларлар.
Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы Алимбет Манкаевтинъ исин онынъ немереси Алимбет Манкаев бардырады. Бир аты болган аьдемлер, атайы – алдынгы йыллар, уныгы – аьлиги заман нацизм мен куьрескен эм куьреседи. Бу куьнлерде Алимбет Манкаев айтады: «Биз, СВО катнасувшылары Уллы Аталык согысынынъ ветеранлары ман тенълесип болмаймыз». Биз уьшин болса, олар баьриси де баьтирлер, туьрли несиллердинъ баьтирлери.
Алимбет Манкаев Шешен Республикасынынъ Шелков районынынъ Коги авылында тувган. Кедеге 9 яс толганда, онынъ ата-анасы Нариман авылына коьшедилер. Авыл мектебинде окытувшылар балалардынъ юреклеринде Элине суьйимди оьстиргенлер, Уллы Аталык согысынынъ катнасувшыларынынъ уьлгисинде Элин эм тувган ерин суьетаган аьдемлерди тербиялаганлар. Заманы еткенде, яс йигит Североморскта «Петр Великий» авыр атомлы крейсерде аьскер борышын толтырган. Аьскер академияларынынъ бек коьп выпускниклери, аьскер аьрекетшилери мунда ислемеге мырат этедилер. Ама «Петр Великий» крейсеринде аьрекетлемеге тек ийгилердинъ ийгилери сайланады. Алимбек Манкаевтинъ Сырт флотынынъ флагманында куллык этуьви онынъ акында коьпти айтады. Аьскерден сонъ бизим ердесимиз Янъы Уренгой каласында ислейди. Сонъ ол контракт бойынша аьскер аьрекетин баслайды. Ердесимиз Мурманск каласында огнеметный ротадынъ командирининъ орынбасарынынъ куллыгын бардырады. Соьйтип ердесимиз коьп йыллар узагына туьрли ерлерде куллык этеди. Сол йылларда ол Георгиевск каласында автокоьликлерди ясав бойынша колледжинде заочно окыйды.
Алимбет Манкаев Уллы Аталык согысында енъуьвдинъ 72-нши йыллыгына багысланган Москва каласында озган Парадында ортакшылык эткен.
Россия Президенти Владимир Путин согыс спецоперациясы басланганы акында билдиргеннен сонъ, озган йылдынъ навруз айында офицер Алимбет Ирмагомед увылы СВО озып турган ерге йолланады. Бизим ердесимиздинъ ата-анасы Ирмагомед эм Айбике Манкаевлер увылы кардаш Донбасс халкын коршалавга йол алувына юрек авырув эм соны ман бирге оьктемлик пен разы боладылар. Олар увылына энъ де маьнели эм сыйлы – оьз Элин, бизим Уллы Россияды коршалав ман байланыслы исти сайлаганын эм оьз сайлавына алал болмага керегин тагы да айттылар. Йылы йоравлар, маслагатларын айтып, олар Алимбекти йолга салдылар.
Алимбет Манкаев согыс спецоперациясынынъ борышларын толтырувда коьрсеткен эрклиги уьшин Суворов медали мен савгаланган. Ол СВО озып турган ерде кайтип куьнлер оьткергенин, явды аявсыз сокканы, коьрсеткен йигерлиги акында хабарламага, боьлиспеге суьймейди.
– Эли уьшин турмага – аьр бир эр кисидинъ киели борышы. Биз Донбасстынъ кардаш халкын нацистлерден коршалап, Аталыгымыз уьшин ога кыйынлы заманда турып йигитлик этпеймиз, биз тек оьз борышымызды толтырамыз, – дейди Алимбет Ирмагомед увылы. Ердесимиз тынышлы заманда аьскер аьрекети мен байланыслы ис йолын сыйы ман оьткенин билемиз, эм сол йолы ман ол дайым да намысынынъ тазалыгына коьре басын коьтерип барар деп ойлайман. «Россия офицерлери – Элимиздинъ оьктемлиги» деп айтылады. Биз де Россия офицери, СВО катнасувшысы ердесимиз Алимбет Манкаев пен оьктемсиймиз.
Алимбет Манкаев оьз хатыны ман бирге эки увылды тербиялайды. Кеделер уьшин атасы оьктемлик эм уьлги. Олар оьскенде атасындай болып аьскер аьрекетшисининъ исин сайлаягын эм Элин коршалаягы акында айтадылар.
Нурият Кожаева.
Суьвретте: Алимбет Манкаев