Тынышлыктынъ ярасык белгиси

Ногай районынынъ билимлендируьв учреждениелери Савлайроссиялык «Сирень Победы» акциясына косылдылар. Карасу эм Бораншы авылларында шаралар оздылар. Ногай районынынъ Хатын-кызлар Совети Билимлендируьв боьлиги мен биргелесте, авылдагы кыскаяклылар активин, ямагат организацияларын косып, Уллы Енъуьвге багысланган акциялар озгарадылар.
Карасу авылдынъ мектебининъ азбарында сирень аллеясы шашылды. Шарада Ногай районынынъ Хатын-кызлар советининъ председатели А.Манкаева, орман хозяйствосынынъ директоры Ф.Дикинова, ОО специалисти Н.Кельдасова, «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси А.Шамбилов, авыл ясуьйкени Е.Копиев, мектеб директоры А.Байманбетова, СВО катнасувшысы В.Османов, СВО катнасувшысы З.Арик- баевтинъ анасы катнастылар. Акцияда авыл яшавшылары, окытувшылар, окувшылар ортакшылык эттилер. Шыгып соьйлегенлер бу акция Уллы Аталык согысында енъуьвди ювыклатканлардынъ акында эсти саклавга каратылганын айттылар.
– Акция бизди бирлестиреди, бизде бир Эс, бизим келеектегимиз уьшин янларын бергенлерди эсимизде сакласак, сол эс йойылмас. Буьгуьнлерде, оькинишке, бизге де колымызга савыт-садак алмага туьсти. Сиз кыйналманъыз биз уьшин, енъуьв тезден келер, неге десе сизинъ коршалавынъыз бизге явды урмага куьш береди, – деди согыс спецоперациясынынъ катнасувшысы Вагап Османов. Ол аьели мен бирге акцияда катнасты, экинши куьн ол кайтып куллык этетаган ерине кетти. А.Манкаева Вагаптан СВО ерине посылкалар йиберди.
Бораншы авылында озгарылган шарада Ногай район Чернобыльшылар боьлигининъ председатели Р.Кунтувганов, орман хозяйствосынынъ директоры Ф.Дикинова, Хатын-кызлар советининъ председатели А.Манкаева, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспонденти Г.Бекмуратова, согыс спецоперациясында ян берген ердесимиз Алибек Шамсудиновтынъ ата-анасы, СВО катнасувшысы З.Аджиманбетовтынъ анасы, окытувшылар эм окувшылар катнастылар.
Мектеб азбарындагы эстеликтинъ алдында линейка озды. Баслангыш класслардынъ окувшылары ятлавлар айттылар, «Катюша» деген йырды йырладылар. Мектеб директоры Б.Зарболганов хошлав соьзи мен шыгып соьйледи. Келген конаклар акцияды уйгынлавшыларга разылык билдирдилер, таза аспан, СВО катнасувшыларга тез кайтканды, енъуьвди йорадылар. Сонъ баьриси де косылып, тереклер шаштылар. Ф.Дикинова эки мектебке де тереклер аькелди. Бораншы авылында Алибек Шамсудинов эм Залимхан Аджиманбетовтынъ аты ман кайынлар шаштылар. Энъ де ийгиси, акцияда белсен балалар катнастылар.
Сондай акцияларды тез-тез озгарув керек. Енъуьв сирени бизим еримизде тынышлыктынъ белгиси болсын.
Г.Абдулакимова
Суьвретте: акция барысында.