Тынышлыкты эм тыныклыкты саклаган

Ногай милициясынынъ тарихи россия милициясы эм район тарихи мен уьзилместей байланыслы. Ногай районынынъ милициясы уьйкен йол оьткен эм буьгуьнлерде йогары кеспили, билимли, техника яктан аьлиги заманга келисли болган.

Бизим милициядынъ туьзилуьв негизинде турган аьдемлердинъ бактысы эркликтинъ, йигитликтинъ эм Аталыкка куллык этуьвдинъ коьрими боладылар. 1929-ншы йылдынъ язлыгында Ногай район иш ислер боьлиги туьзилген, оны Н.Кисилев етекшилеген. Уллы Аталык согысы биткен сонъ, район еринде ямагат тынышлыгын саклав бойынша согыс катнасувшылары А.Магомедов, В.Османов, С.Аджигеримов, А.Бекмурзаев, Оь.Манкаев, Б.Кадылов кыйынлы йылларда ислегенлер. Олардынъ йолын алып барганлар РОВД етекшилери Т.Абдуразаков, И.Теминдаров, Ш-Х.Адильханов, М.Шураев, Д.Ки- дирниязов, Б.Ярлыкапов, Б.Тангатаров, А.Койлубаев. Аьлиги заманда район боьлигин Наиб Тюлеген увылы Каракаев басшылайды.
Абакар Ризван увылы Турлавов иш ислер органларынынъ ветераны болады, аьлиги заманда ол тийисли тыншаювда. 1972-нши йыл Совет Армиясынынъ сырасында куллык этип кайткан сонъ, ол «Каспийрыба» балык саклав бойынша милиционери болып туьседи. Сол йыл ок ол Астрахань каласындагы милиция мектебине туьседи эм 1974-нши йыл йогары белгилерге битиреди. 1979-ншы йыл Абакар Ризван увылы Ногай райисполкомынынъ иш ислер боьлигине дежурный болып туьседи. Билимин оьстируьв ниет пен ол СССР МВД Москва Академиясында окыйды. Сонъында бажарымлы куллыкшы следствие боьлигине туьседи, ол следователь болып ислеп баслайды эм следствие боьлигининъ етекшисине дейим етеди. Тийисли тыншаювга Абакар Турлавов юстиция подполковниги болып кетеди.
Ислеген йыллары ишинде билимли куллыкшы Дагестан Республикасы бойынша МВД грамоталары ман, медальлери эм орденлери мен савгаланган.
Тек янъыларда Абакар Ризван увылы Турлавов оьзининъ сыйлы 70 йыллык мерекесин белгиледи. Иш ислер боьлик ветеранларынынъ кеспи куьни алдында биз ясуьйкенимизди тувган куьни эм байрам ман кутлап, аьли де коьп ийгиликлер, ден савлык эм узак оьмир йораймыз.
Абакар Ризван увылы уьйде тийисли тыншаювда болса да, бизим боьлик пен тар байланыс тутады. Оьз маслагатын, насихатын берип, ясларга куллыгында уьстинликлер, йогарыда таза аспан сагынады.
С.Аджатаева, юрисконсульт.
Суьвретте: А.Турлавов.