Тынышлык болсын ер юзинде

Буьгуьнлерде бизим яслар Украина еринде озгарылып турган согыс спецоперациясында катнасып, йигитлерше оьзлерин коьрсетедилер. Биз оьктемлик пен, куьшин де, янын да аямай, Аталыкты коршалавшылар акында айтамыз. Мен сондай йигитлеримиздинъ биревининъ атасы Амирхан Зейнадин увылы Межитов пан йолыгысып, соьйледим эм буьгуьнлерде элине берген антын аклап юрген увылы Замир акында хабарлаганын тиледим.

Замир Межитовтынъ тувган авылы – Куьнбатар, мунда ол мектебке биринши класска барды, сонъ Межитовлардынъ аьели Терекли-Мектебке коьшти, сога коьре орта билимлендируьвди ол Терекли-Мектеб авылынынъ Кадрия атындагы мектебте алды.
Межитовлардынъ аьели Куьнбатар авылында белгили аьеллердинъ бириси деп айтылады. Аьелде балаларды олар шынты аьдем болынъыз деп уьйретедилер, ийги инсаннынъ касиетлерин кеплейдилер бала заманнан алып саьбийлерде. Сога коьре Замир бир такыйкага да ойланмады, Украина ерине бармага керек экенин ол анълайтаган эди. Аьлиги заманда ол йолдаслары ман бирге оьз борышларын толтырады. Онынъ ата-анасы, тувганлары кашан да кыйналадылар, болса да олар анълайдылар – эр киси Аталыгы алдында киели борышын толтырмага керекли.
– Оьз куллыгы акында Замир аз хабарлайды, ама мен бир-бир затларды билемен, согыс кайнап турган ерге олар керекли савыт-садак алатларын, ягарлыкты еткередилер. Меним увылымнынъ алдында «бараман», «бармайман» деген сайлав турмады, Замир билетаган эди, эли шакырса, йигит ойланмай атланады. Замир кишкей заманнан алып патриотизм негизинде тербияланган, ол дослык сезимин неше кере де оьз юрегиннен оьткерген. Аьлиги заманда сол сезим айлак та оьткирленеди, буьгуьнлерде туьрли миллетли, туьрли дин аьскершилер бир-бирисине тирев боладылар, колын созадылар кыйынлыкта. Замирдинъ айтувы ман, йолдаслары оны мусылманлар ашайтаган ас пан канагатлайдылар, кырда юрген аьдемлерге сол зат бек кыйын. Сол затты мен дослыктынъ энъ де йогары иси деп ойлайман эм коьзяслар ман увылымнынъ досларына разылык билдиремен. Кыйынлы заманларда бизим яслардынъ энъ де ийги касиетлери оьткирленедилер.
Замир бала заманнан алып спорт пан каьрлейди, техникады суьеди, коьлик тек айдап тувыл, оны ясап та яслай уьйренди. Сога коьре, согыс техникады ол тез байырлады. Замирдинъ шалыскырлыгын командирлер де коьредилер, ога уьйге келип кетпеге ыхтыяр бердилер.
Баьримиз де оны сагынамыз, боьтен де кишкей кызларымыз. Болса да, анълаймыз, увыллар Аталыгын коршалав керек. Савлай элимиз бен согыс спецоперациясында катнасып турган ясларымыз уьшин кыйланамыз, оларды куьтемиз. Кудай йигитлеримизди сакласын, – деп хабарлайды Амирхан Зейнадин увылы.
Межитовлардынъ аьелин ювык таныганга, билемен, олар саьбийлерди, боьтен де кеделерди, оьз Аталыгын суьйип уьйретедилер. Замирдинъ уьйкен атайы Зекарья Межитов Уллы Аталык согыс йылларында Пензада коршалав предприятиелерди саклаган, нагашатайы Казу Шураев Сталинград каласын коршалаган. кишкей нагашатайы Рашид Терекбаев Дальневосточный фронтта катнаскан, атайы Зейнадин Межитов аьскерлик борышын Одесса каласында толтырган. Буьгуьнлерде онынъ уныгы Украина ерин неонацистлерден босатув бойынша согыс спецоперациясында катнасып туры.
Янъыларда Замир Межитов тувган куьнин белгиледи. Мен ога берк ден савлык, уьстинликлер эм тезден уьйге енъуьв мен кайтып келгенин сагынаман.
Биз йигитлеримиз бен оьктемсиймиз, олар оьз Аталыгына берген антын баьтирлерше аклайдылар. Ата-бабаларындай болып, олар уьйге явды енъип, кайтарлар, ИншАлла. Биз олардынъ аман-эсен кайтканын куьтемиз.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: З.Межитов.