Тынышлык болсын сав дуныяда

Терроризм – аьдемнинъ яшавына уллы кавыф. Караклар аьдемлерди оьлтиредилер, ден савлыгына зарар келтиредилер, олардынъ басына оьз кир ойларын, идеологиясын салмага деп коьп куллык этедилер. Сол идеологияга карсы турув ниет пен Россия Федерациясында 3-нши сентябрь терроризм мен куьресуьвде макулласувлык куьни деп беркитилген.

Савлай элимизде бу куьн – терактларда оьлгенлер эм терроризм мен куьресуьвде ян бергенлер уьшин кайгы куьни. Россия яшавшылары эстеликлерге гуьл байламлар саладылар, эстеликли шараларда катнасадылар. Бу куьн ямагаттынъ эм патшалыктынъ зорлав идеологияга, терроризмге карсы турувда бирлигин коьрсетеди.

Ногай районынынъ Терекли-Мектеб авылында эстеликли куьнге багысланган митинг оьтти. Шарада район организациялар эм учреждениелер куллыкшылары, мектеб окувшылары, окытувшылары катнастылар. Биринши соьзди «Ногайский район» МР аькимбасы М.Аджеков айтты. Ол соьйлевинде терроризм савлай дуныяга кавыф аькелетаганын белгиледи эм ясларды сол кавыфтан саклав керекпиз деп борыш салды.

Солай ок «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Р.Насыров, Ногай район Ямагат советининъ председатели Э.Саитов, «село Терекли-Мектеб» МО СП аькимбасы З.Аджибайрамов, Дагестан Республикасы бойынша Кизляр каласында ДР бойынша РФ УФСБ боьликтинъ № 3 боьлигининъ куллыкшысы Ш.Боранбаев эм баскалар шыгып соьйледилер. Олардынъ кайбириси 2004-нши йыл террористлердинъ колыннан Беслан каласынынъ мектеб окувшылары, окытувшылары оьлгенин эсине алдылар. Сол заман 1128 аьдем караклардынъ колында уьш куьн турганлар, оьлгенлердинъ ишинде 186 бала болган.

Яс несилди яманлыктан саклав уьшин, оларды террористлердинъ кара ойларынна, кир колларынна тийгистпес ниет пен баьримизге де биргелесип ислев керек. Сол заман терроризмди енъмеге амаллар табылар.

Г.Бекмуратова
Суьвретте: Терекли-Мектебте митинг озув мезгили.