Тынышлык эм ийгилик дини

Уьстимизде Ораза айы. Бу ай мусылманлар оьз парызларын толтырып, савап казанып, яманлыкка, арамлыкка енъ бермей, Кудайдынъ алдында ийиледилер.

Янъыларда Терекли-Мектеб авыл орта китапханасында Дагестан Республикасынынъ муфтиятынынъ Ногай районы бойынша билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алимбек Арсланов пан Кадрия атындагы мектебининъ 9-ншы классынынъ окувшылары йолыгыстылар. Шарады китапхана куллыкшысы Арувзат Шамбилова юритти. Ол дуныяда тутылатаган 4 дин акында хабарлады, ислам дини акында айырым белгиледи эм келген конакка соьз берди.

Алимбек Арсланов йыйылганларды хош алып, кыскаша ислам дини акында хабарлады. Ол ислам – тынышлык эм ийгилик дини экенин белгиледи. – Аьдетиндеги исламды тутатаган мусылманлар баска дин, конфессиялар ваькиллери мен тынышлыкта яшамага суьедилер. Биз янъыларда Норильск каласында болдык, сонда шатлыклы авызашарга йыйналдык, сол шарага биз баска дин ваькиллерин де шакырдык. Христиан динининъ ваькили, килсе куллыкшысы мусылманлар акында коьп ийги соьзлер айтты, ислам динин тутатаганлардан бир де намартлык коьрмегенин айырым белгиледи. Аьлиги заманда Дагестан муфтияты баска регионларда туьрли конфессиялар ваькиллерин йыйнап, уьйкен шара озгарув ниетте ислейди. Тынышлык – бизим бас ниетимиз, ама бар сондай куьплер, олар сол тынышлыкты бузбага деп туьзилгенлер. Бизим борыш – сол куьплерди йойытпага, неге десе олар ислам динин бузадылар. Сол куьплерге туьспес уьшин аьр бир яс аьдем ислам акында керекли билдируьв алмага керек. Сол билдируьвлер Интернеттен тувыл, патшалык организациялардан алынмага тийисли, – деди оьз соьйлевинде А.Арсланов.

Окувшылар коьплеген соравлар бердилер дин куллыкшысына. Ислам деген не зат? Неше ястан алып Ораза тутпага болады?

– Ислам – Кудай алдында ийилуьв, таварыхка коьре, Кудай бизим баьримиздинъ де янларымызды аьли де тувмаган заманда йыйнаган эм сораган: «Мен сизинъ Кудай ма? Сиз меним алдымда ийилесиз бе?». Янлар айткан: «Сен бизим ялгыз Кудайымыз, биз ийилемиз сага». Сол заманда Кудай бизди сынав уьшин бу дуныяга йиберген. Эм бизим дурыс тувыл ислеримиз, яман соьзлеримиз бизим Кудайды алдатканымызды коьрсетеди. Исламды туткан инсан оьзин тийислисинше юритеди. Ораза тутув – баьримизге де парыз. Кызлар 12-13 ястан алып, кеделер 14 ястан тутпага болады, – деп яваплады соравларга А.Арсланов.

Баскалай шарада ата-аналар эм балалар катнаслары, динди аьлиги заманда «мода» этип тутатаганлары акында да соьйлесилди.

– Ата-аналар балаларына Ораза тутпага эрте яде окувга буршав береди деп айтадылар. Ораза тутув борыш баьримизге де, ама сиз ата-анага карап соьйлемеге керек тувылсыз. «Мода» этип тутатаганлар да дурыс зат этпейдилер. Мысалы, меним кебиме караганда, бирев де айтпас эди мени дин куллыкшысы деп, мен сизден бир ерим де баскаланмайды, ама мен Исламда тутылмага керек затларды баьрисин де тутпага шалысаман. Ислам аьдемнинъ юрегинде, янында болмага керек, – деп соьйледи дин куллыкшысы.
Ислам акында коьп айтылды шарада. Окувшылар оьз ойларын айттылар. Шара баьрисине де кызыклы болып оьтти.

Г.Нурлубаева.
Суьвретте: йолыгыстан коьринис.