Тынышлы келеектегиге – каты абыт

Россия Федерациясынынъ Конституциясына киритилип турган туьрленислерди савлай халкымыз бан макул коьрмеге аьзирлик коьрип турамыз. Меним ойымша, Россия Президентининъ бу карары баьри россиянлылар ман коьтергишленмеге керекли болады. Владимир Владимирович Путиннинъ айтувы ман, бу туьрленислер Россиядынъ аьр бир гражданининъ яшав-турмыс аьллерине, солай ок политикада социаллык талаплавларына келиспеге керек.

Кайбиримиз законопроекттинъ аьр пунктын карап, тешкерип окып, анъламага керекпиз – олар баьриси де бизим яшавымызды ийгилендируьвге каратылган, мунда биз халк, ямагат алдында баьри власть органларынынъ коьрсетилген борышларын табамыз.

Россиядынъ бирлиги эм бузылмаслыгы, аналык, балалык, эсли аьдемлеримиз, ана тиллерди уьйренуьв эм саклав, кишкей Аталыгымызга суьйим, аьелди коршалав – бу анъ баалыклар патшалык пан коршаланады, сол баьримизде де элимиз йылдан-йылга оьрленеегине эм тынышлы болаягына сеним тувдырады.
Биз биргелесип, бир тавыстан РФ Конституциясына туьрленислерди алсак, Тувган Элимизди мукаят та куьшли патшалык этеекпиз. Законга таянып, баьримиз де тынышлы эм онъайлы келеектегиге берк абыт алаякпыз.

Г.Бекмуратова,
Россия Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы.