Тынышлы куьнлердинъ аьскершилери

Кайсы кеспи маьнели эм керекли деген соравга туьрли яваплар алмага болады. Кайбиримизге оьз кеспимиз суьйикли эм керекли. Эгер кайсы кеспи йигерли, кыйынлы деп сорасак, коьбиси куткарувшыларды, пожарныйларды, аьскершилерди айтарлар. Мага коьре, бар сондай кеспи, сосы касиетлердинъ баьрисин де бирлестиреди. Олардынъ яшавынынъ маьнеси, аьрекети – энъ де маьнели, энъ де керекли, энъ де яваплы эм кыйынлы. Сол кеспиди сайлаган инсанлардынъ бас борышлары – гражданлардынъ кавыфсызлыгын аьжетсизлев, оларды кыянатшылардан коршалав, терроризмге карсы турув, коррупция ман, кыянатшылык пан куьресуьв. Сол инсанлар – полиция куллыкшылары.
Руслан Акберди увылы Башиев иш ислер боьлигине 2006-ншы йыл ислемеге келген. Артта – мотострелковый аьскерлер боьлигинде куллык этуьв, яска сонда алган сулыбы да бек пайдалы болды. Биринши куьнлерден алып куллыкшы исин тынышлардан тувыл экенин эм шынты полиция куллыкшысы болув уьшин савлай куьшин, билимин салув керегин анълады. Руслан Башиев патруль-пост службасынынъ специальли ротадынъ мобильли взводында куллык этеди. Ислеген йыллары ишинде Руслан коьплеген ерлерде командировкаларда болды – Сергокала, Буйнакск ерлеринде. Губден еринде террористлерге карсы турув специальли операциясында катнасты. Бу службадынъ бас борышы – террористлер мен куьресуьв, сол борышты Ногай районы бойынша РОВД куллыкшылары йигерлик пен толтырганлар эм аьли де толтырадылар.
Полиция тамада сержанты Руслан Башиев оьз исин яваплык пан толтырганы уьшин, карак туьркимлерди аянлав эм йойытув бойынша оперативли шараларда катнасканы уьшин етекшилев атыннан коьплеген разылык хатларга, акшалы баргыларга тийисли болган. Ол – «За отличие в службе» 2-нши эм 3-нши дережели медальлерининъ иеси. Онынъ уьстинликлери аьли де алдыда деп шекленмеймиз.
Полиция куллыкшылары тынышлыкты эм законды саклайдылар, олардынъ куллыгы – кеспили баьтирлик. Соны биз баьримиз де анълаймыз эм оларга сый этемиз. Кеспи байрам ман баьри полиция куллыкшыларын кутлаймыз, берк ден савлыкты, тынышлыкты эм онъайлыкты йораймыз.
Г.Абдулакимова.
Суьвретте: Р.Башиев.