Увыллары уьшин оьктемли аналар

Ана куьни алдында Ногай район Хатын-кызлар советининъ баславы ман Украина еринде оьтеяткан согыс спецоперациясында катнасувга шакыртылган ясларымыздынъ аналары ман йолыгыслар озгарылды.

– Муниципалитеттинъ авылларыннан, согыс спецоперациясында ортакшылап, Элимиздинъ япсарларын явдан коршалайтаган ясларымыздынъ аналары ман йолыгысып, олардынъ аьрисине Ногай район администрациясы атыннан уьйкен разылык соьзлер каратылды оьз увылларында Тувган элине уьйкен суьйимликти эм алаллыкты тербиялаганлары уьшин, – деди район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева. Йолыгыс барысында аналар увыллары аьскерлик борышын кайтип толтыратаганлары, олардынъ керексинуьвлерине оькимет ягыннан кайдай эс каратылганы акында билдилер.
– Биз мобилизованный ясларымыздынъ аьеллеринде маьселелер барма экени мен таныстык. Хабарласувымыз барысында биз аналардынъ оьз увыллары уьшин бек оьктемсийтаганын сездик. Айырым суьйинишли куьн эди Червленные Бурыны авыл яшавшысы, Бурлият Аджимуллаевада: сол куьн отпускка келди онынъ увылы, 9 ай узагында согыс спецоперациясында ортакшылаган увылы Равиль. Район администрациясы СВО катнасувшыларын яклавды оьзининъ приоритетли борышы деп санайды. Районнынъ баьри яшавшылары атыннан биз, балаларына оьз суьйимлигин, йылувлыгын берип, куьш-куватлыгын аямай, табият пан берилген борышын толтыратаган баьри аналарга ак юректен разы- лык соьзлеримизди каратамыз. Аьр уьйде парахатлык эм онъайлык болсын.
Баьрисине де тынышлык эм берк ден савлык! – деп айтты «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспондентине А.Манкаева.