Увыллар Аталыгына алал

Аьелде увыл тувса, ата-анасына уьйкен куьез. Коршалавшы тувды деп суьйинишке толады юреклеримиз. Ата увылына баьтирлик, йигерлик, ясуьйкенлерге, оьз тенълерине сый этуьв касиетлерине уьйретеди. Сол зат бек дурыс, неге десе аьр заманда да эр киси оьз элин коршалавшы болган. Заман еткенде, увыллар Аталыгы алдында киели борышын толтырмага кетедилер эм биз оларга насихат соьзлеримизди айтамыз.

Джанибек Даниял увылы Шандиев Терекли-Мектеб авылында 2000-ншы йыл тувган. Атасы аьскерлер боьлигинде куллык эткенге коьре, Шандиевлердинъ аьели туьрли ерлерде яшаган. Атасын коьрген Джанибек анълайды, аьскершидинъ куллыгы кыйынлы эм яваплы. Бу исте заманында дурыс карар алып болув керек, неге десе сенинъ алган карарынъ коьп затларга себеплик этеди. Коьп йоллар ман аькетти Шандиевлердинъ аьелин бакты, Джанибек биринши класска Батыр-Мурза авылынынъ мектебине барды, сонъгы йылларда ол Терекли-Мектеб авылы, Североморск каласында окыды. Сонъ Джанибек Пятигорск каласында СКФУ-да окыды.
Мектебте окыган йыллардан алып яс спорт пан каьрлейди. Ногай районында тайский бокс бойынша чемпионы болган, республикамыз бойынша уьшинши баргылы орынды алган. Бу етимислер ога аьскер сырасында куллык эткен заманда керек болар.
Тезден Джанибек аьскер сырасына алынаяк, онынъ атасы Даниял Джанибек увылы буьгуьнлерде Украина еринде согыс спецоперациясында катнасады. Ол – увылына коьрим, неге десе яслар оьз аталарындай болмага суьедилер, олардынъ ийги касиетлерин аладылар.
Мен Шандиевлердинъ аьелине берк ден савлык, таза аспан йорайман, Кудай оларды баьри баьле-казалардан сакласын.
Г.Абдулакимова
Суьвретте: Д.Шандиев.