Уллы Аталык согысынынъ хроникасыннан

Тарихимиздинъ эстеликли куьнлери_____________

1942-нши йылдынъ 9-10-ншы сары тамбыз куьнлери
Сол куьнлерде совет аьскерлери душпанга карсы Клетская, Котельниководынъ сырт-куьнтуварында, Армавир эм Кропоткин калалардынъ ювыгында авыр каты согыслар бардырганлар.
1943-нши йылдынъ 10-11-нши сары тамбыз куьнлери
Харьков калага карап совет аьскерлери уьстинликли кепте алдыга юрип барганлар эм 15-25 шакырымлар оьтип, 100-ге ювык авылларды, сонынъ эсабында Тростянец калады эм темир йол станциясын, тагы да 15 уьйкен авылларды бийлегенлер.
1944-нши йылдынъ 9-10-ншы сары тамбыз куьнлери
Выборг-Петрозаводск согыс операциясы кутылган. Совет аьскершилери Карело-Финн СР ерлерин, Ленинград областининъ сырт районларын немец-фашист баскыншылардан босатканлар.
10-ншы сары тамбыз куьнинде 3-нши Прибалтика фронтынынъ аьскерлери Таруск алдыга барув операциясын (сол операция 6-ншы кырк кийик айына дейим бардырылган) баслаганлар. Сол куьн эртен совет аьскершилери Петсери кубыласында алдыга коьтерилгенлер эм душпаннынъ коршаланув йолагын бузып, Выру каласына карап 10-16 шакырым йылысканлар. Фронтты 22 шакырымга дейим йырганлар.