Уллы Енъуьв – несиллердинъ оьктемлиги

Уллы Аталык согысы миллионлаган аьдемлердинъ бактысын бузды, 27 миллион аьдемнинъ яшавын уьзди, саьбийлердинъ балалыгын урлады, аьзиз увылларын йойыткан аналардынъ сав оьмири бойынша ашшы коьзясларын тоьктирди. Кавгадынъ биринши куьнлеринде ок ата-бабаларымыз оьз элин коршалавга турдылар. Олардынъ коьрсеткен йигитликлери акында эс халкымыздынъ юрегинде яшайды. Бизим борыш элимиз уьшин авыр эм ашшы болган йыллардынъ тарихин сакламага эм келеек несиллерге еткермеге.

Окувшыларда баьтир несил мен, элимиздинъ тарихи мен оьктемсуьв сезимлерин беркитуьв ниетте, Уллы Енъуьвдинъ 75 йыллыгына багысланып озгарылаяк айлыктынъ ашылувына багысланган линейка, янъыларда Кадрия атындагы мектебинде уйгынлы оьтти.

Буьгуьн окувшылар согыс ветеранларын оьрметлевге шакырган язувлары болган баннерлер колларына алып, мектебтинъ алдында туьзилгенлер. Мунда конаклар да шакырылган, окытувшылар да йыйылганлар.

Шатлыклы шарады 11-нши класс окувшысы Рукият-Ханум Акимова юритти. Биринши соьз мектеб етекшиси Альфия Акимовага берилди. Ол балаларды наьсипли яшав уьшин ян берген аьскершилер акында эсти сакламага, бизим касымызда яшаган согыс катнасувшысын, тыл куллыкшыларын сыйламага эм оьрметлемеге шакырды. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов Сталинград кала уьшин урысларда Совет аьскершилерининъ коьрсеткен йигитликлерин балалардынъ эсине салды. Ол Кадрия атындагы мектеб етекшилевине сосындай шара озгарганлары уьшин оьз разылыгын билдирди. Ногай районынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев районымыздан Уллы Аталык согысында 2000 аьдем катнасканын, 40 ногай йигит Сталинград уьшин яв ман куьрескенин, Ленинградты 10 ердесимиз коршалаганын айтып эситтирди.

Ногай районынынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алтын Агаспарова озгарылаяткан шарадынъ маьнелигин белгиледи. Ол Уллы Аталык согысынынъ баьтирлерининъ атларын билмеге, тарихти тергемеге, архив документлерин карамага, музейлерде болмага, согыстынъ дерислери бир де мутылмасын деп, онынъ акында акыйкатлыкты келеек несиллерге еткермеге шакырды. Балаларга оьз йоравларын согыс ветеранынынъ увылы Рустем Гапаров та айтты. Онынъ «Тереклиден тап Берлиннинъ оьзине» деген ятлавын Айна Мавлимбердиева сезимли кепте яттан айтты. Тагы да шарада Поэзия суьювшилер клубынынъ ваькиллери Гамзат Аджигельдиевтинъ «Ер» деп аталган поэмасын окып, йыйылганларды сукландырдылар.

Кадрия атындагы мектебте согыс-патриотлык исининъ айлыгынынъ ашылувына багысланган шара бек ийги аьлде оьтти эм окувшыларга бек пайдалы болды.

Уллы Аталык согысы йылдан-йылга узакка кетеди, ама онынъ акында эс яшайды эм яшаягына сеним де яшайды.

Н.Кожаева.
Суьвретлерде: шарадан коьринислер.