Уллы Кадрия Норильск еринде

Узак Норильск каласында Кадрия шаиримиз акында Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы, журналист Эльмира Кожаева ман салынган фильм коьрсетилди. Биз, ногайлар, Норильск каласында яшаймыз, ислеймиз, белгили шаир кызымыздынъ акында фильмин коьрсетуьвин ерли ногай миллет ямагат автономиясынынъ председатели Кумукбий Ибрагимов уйгынлаган. Уьш кере коьрсетилди бизим калада бу фильм. Кинофильмди уйгынлавда, озгарувда уьйкен уьлис Магира Мамурова, Альбина Култаева, Оьлмесхан Садыкова косканлар. Айырым яслар орталыгынынъ директоры Гульнара Эльмурзаева акында айтылды.

Шара ногай сазымыз домбыра сеси мен ашылды, М.Мамурова Кадриядынъ яшавы, яратувшылык йолы акында хабарлады. Балалар Кадриядынъ ятлавларын яттан окыдылар. «Ата юртым» деген ятлавды Амир Мамуров эм Ахмед Саитов окыдылар. Альбина Жарантаева, Амалия Абдулбариева, Азиза Баймурзаева, Эльдар Садыков шаирдинъ «Халкыма» деген ятлавын окыдылар. Оьлмесхан Садыкова «Ким айтады тав баслана оьрден деп», М.Мамурова «Ногайыма» деген ятлавларды окыдылар. Ятлавлар окыган балаларга дипломлар тапшырдылар.

Биз сукланып, оьктемсип карадык «Кадрия» фильмин, йылап та алдык, уллы шаиримиздинъ сондай бактысы баьримизде де кайгылы сезимлер тувдырды. Кайдай ярасык бизим шоьл, ярасык кийимлер, мен караганда, бизим уллы шаиримиз уьшин оьктемсидим, оны таныганлар кызыклы этип хабарлайдылар шаир акында, Кадрия олардынъ хабарларында тириледи, янланады. Бизим янларымызда, юреклеримизде ол аьр заманда да тири. Савлай халкымыз бан Эльмира Кожаевага, артистлерге разылыгымызды билдиремиз. Биз тагы да бир кере уллы санияттынъ есирине туьстик эм узактагы шоьлимизге барып келгендей болдык.

А.Джумакаева,
Норильск каласы.