Уллы Россияда тувганыма оьктемсиймен

Аьскер сырасында аьрекетлев – ол Россияда яшаган аьр бир эр кисидинъ борышы. Аьли яслар онда йигерлик пен, сеним мен барадылар. Кызмет кылув олардынъ бас борышларынынъ бириси экенин биледилер. Аьскер сырасында куллык эткен яслардынъ йоллары ашылады. Оннан яслар тек куьш -куватлы болып, беркип кайтпайдылар, солай ок берилген борышларды яваплылы толтырмага керегине де уьйренедилер. Эл алдында эр борышын толтырган йигит келеекте яны суьйген кеспиди сайламага, сонъ шалысып ислесе, оьз аякларында берк турмага амаллы болады.
Аьскер сырасына аваслыгы ман Нариман авылынынъ яшавшысы Ислам Умаров та кеткен. Мектебти окып тамамлап, ол Кизляр каласында сварщикке окыган. Ислам бир де истен коркпаган, Элимиздинъ сырт яктагы Сургут каласында, сонъ тувган авылында ислеген. Дайым да оьзининъ анасына эм иниси Рахимге тирев эм коьмекши болмага шалыскан. Ислам Рахимге уьлги болады, акасынынъ суьйими мен иниси акында ол дайым каьр шегеди. Керек болса, каты карасы ман, иниси бир исти толтырувы ман разы тувыл экенин коьрсетпеге де болады.
Озган йылдынъ караша айында Ислам Умаровты онынъ кардаш-тувганлары, авылдаслары, дослары маслагатларын, йоравларын айтып, аьскерге йолга салдылар. Ердесимиз Хабаровск каласындагы бир аьскер боьлигининъ автомобильли батальонына туьседи. Аьли аьскерде Ислам Руслан увылы КамАЗ коьлигин айдайды, керекли ерлерге сув тасыйды. Ол оьзининъ куллыгын ийги этип толтырмага шалысады.
– Кызмет кылувдан иркилмеге, коркпага ярамайды. Алдынгы йыллар бизим аталарымыз, акаларымыз эки йыл аьскер сырасында болган болса, аьли биз бир йылдан уьйге кайтамыз. Солай ок аьлиги заманда яслар уьйиннен узак калаларда ислеп, авылдан алыс ерде турып уьйренгенлер. Сога коьре бир йылынъды Элге эр борышынъды толтырувга багыслав дурыс деп ойлайман. Мен Уллы Россия элинде тувганыма оьктемсиймен. Бизим Элимиз – Енъуьвшилердинъ Тувган ери. Элимизде тувган аьр бир эр киси куьш-куватлы эм коркынышсыз болмага керек, солай ок Россияды суьймеге эм коршалап билмеге тийисли, – дейди Ислам Умаров.
Биз ога Эл алдында эр борышын намыслы толтырып уьйге кайтып, коьп уьстинликлерге етискенин, анасы оны ман дайым оьктемсип турганын йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Ислам Умаров.