Уллы Сраждинди эскерип

Коькек айдынъ 4-нши куьнинде савлай халкымыз бан ногайдынъ белгили увылы Сраждин Батыровтынъ тувган куьни белгиленеди. Яшаган болса, быйыл ога 72 яс толаяк эди. Оьзи арамызда йок болса да, Сраждин Батыровтынъ акында эс бизим юреклеримизден таймайды. Соьйтип, йыл сайын ногай суьвретши Осман Индирали увылы Суюндиков коькек айдынъ басында Сраждиннинъ эстелигине оьз картиналарынынъ выставкасын уйгынлайды.
– Мага бу оьзгерис бек маьнели. Сраждин Батыровтынъ тувган куьнине багыслап, мен выставкады озгараман, быйыл 13-нши кере оьтеди сондай шара. Энъ де маьнелиси, баьриси де суьвретшиди эсине алсын, онынъ акында билгенлер яс несилге хабарласын, неге десе этнограф, суьвретши, шаир Сраждин Батыров коьп куллык эткен оьз халкына. Бу дуныяда яшаган шаклы, мен выставкады йыл сайын озгараякпан, – деди О.Суюндиков.
Шарада районнынъ учреждениелерининъ ваькиллери, авыл яшавшылары, окувшылар катнастылар. Выставкады Сраждин Батыров атындагы саниятлар мектебининъ преподаватели, суьвретши Алтын Акбердиева ашты. Ол Осман Индирали увылына Сраждин акында эсти саклаган уьшин, коьплеген йыллардан бери ясав саниятын суьювшилерди, ясларды йыйнаганы уьшин разылыгын билдирди. Окувшылардынъ алдында Россия Федерациясынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Нарбике Арслан кызы Муталлапова соьйледи. Ол Сраждин Батыровтынъ, Осман Суюндиковтынъ яратувшылыгы акында хабарлады.
Быйыл выставкада Осман Суюндиковтынъ янъы картиналары коьрсетилди. Бир-эки йылдынъ артында ол Сулак каньонында элимиздинъ туьрли ерлериннен келген суьвретшилер делегация сырасында болган. Суьвретши табиаттынъ ярасыклыгын коьрсетеди. Аьр бир картинадынъ оьз маьнеси бар, суьвретши каравшыларга оьзине керекли эм маьнели затты коьрмеге амал береди. Келеекте О.Суюндиков бизди янъы ислери мен суьйиндирер деп сенемиз.
Г.Абдулакимова