Уллы шаирдинъ оьмирлик мерекесине багысланып

Уьстимиздеги йылдынъ кырк кийик айынынъ 8-нши куьнинде Дагестаннынъ Халк шаири, публицисти, кара соьз бен каьрлевши, коьшируьвши, оьзининъ ямагат эм политикалык аьрекети мен белгили болган Расул Гамзатович Гамзатовка 100 йыл толаяк эди. Онынъ калемининъ астыннан шыккан онлаган шыгармалары миллет, орыс, дуныялык адабиатын байытып келедилер. Расул Гамзатовтынъ оьмирлик мерекеси патшалык оьлшемде белгиленеек.
Буьгуьнлерде Элимиз бойынша, сонынъ ишинде савлай Дагестаннынъ районларында да, уллы шаир Расул Гамзатовтынъ юзйыллыгына багысланган туьрли шаралар, выставкалар озгарыладылар.
Айтпага, янъыларда «Уллы Расулдынъ ян поэзиясы» («Поэзия души Великого Расула») деген окувшылар арасында ярысы Тарумов орталык китапханасында да уйгынланып оьтти. Шара китапхана куллыкшысы Авархан Шамбиловадынъ етекшилеви мен уйгынланып озгарылды.
Яратувшылык ярысында Тарумов районынынъ Новодмитриевка авыл орта мектебининъ 5-11-нши классларынынъ окувшылары ортакшылык эттилер. Мектеб окувшылары белгили шаирдинъ йигитлик, дослык, Аталык, ана, суьйим акында ятлавларын окып эситтирдилер. Ятлавды сезим мен, артистлер кимик окыганы уьшин, айтпага, 7-нши класс окувшысы Амина Бекишиева 1-нши орынга, 10-ншы класс окувшысы Аминат Бекишиева 2-нши орынга, 9 «б» класс окувшысы Милана Машакова 3-нши орынга тийисли этилдилер. Шарадынъ баьри катнасувшыларына да Сый грамоталары тапшырылды.
Соьйтип, шара йогары коьнъилде, кызыклы эм пайдалы болып оьтти.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шара катнасувшылары.