Уллы шаирдинъ эстелигине

Каспийск каласынынъ краеведческий музейи «Дагестан-Медиа» АНО-сы ман бирге, Расул Гамзатовтынъ сыйлы мерекесине рас барып, сонынъ ишинде уйгынланатаган шаралар ишинде, Дагестан Республикасынынъ маданияты, аьдет-турмысы акында суьвретлер конкурсы озгарылувы акында билдиреди.
Шарада кайтип кеспили, соьйтип, бу тармак бойынша кесписи болмаган суьвретшилер де катнаспага боладылар. Катнаспага болатаган аьдемлердинъ ясы 10 ястан кем болмага ярамайды, онынъ яшайтаган ери де маьнели тувыл, дурысын айтканда, конкурс катнасувшысы кайсы ердинъ яшавшысы да болмага болады.
Шара барысында катнаспага суьйген суьвретшилердинъ куллыклары бир неше номинациялар бойынша каралаяклар. Айтпага, «Меним Дагестаным», мунда республикамыздынъ туьрли йылларда курылган меканлары, табиат коьринислери суьвретленген болмага керек, «Меним калам», авыл эм кала табиаты суьвретленген болмага болады, «Меним дагестанлыларым», бу номинация бойынша катнасатаган суьвретшилер аьдемлерди эм жанровый суьвретлерди коьрсетпеге кереклер. «Меним байрамым» – калалардынъ эм авыллардынъ оьзгерислери, «Меним тарихим» – тарихли оьзгерислер.
Шарада катнаспага ниети бар суьвретшилер art.territory@mail.ru.электронлы адрес пен толтырылган аьризе йиберилмеге керек. Шарадынъ тамамы уьстимиздеги йылдынъ казан айынынъ 22-нши куьнинде белгиленеек. Солай ок сонынъ тамамлары бойынша, «Яратувшылыктынъ япсарлары» деп аталып, суьвретлер выставкасы уйгынланаяк.
Биз йогарыда белгилеген аьр бир номинация бойынша енъуьвши де болаяк эм ол тийисли диплом эм, савга алаяк.
Эсинъизге салып озайык, бу проект, «Яратувшылыклы аьдемлер» деп аталып, «Маданият» федераллык миллет проект ишинде яшавга шыгарылады.