Уллы эм оьлимсиз байрам

Аьр йыл сайын Дагестан Республикасынынъ бас каласы Махачкалада ЮНЕСКО белгиси астында «Ак турналар куьнлери» деп аталган Дагестан Халк поэти Расул Гамзатовтынъ сыйына багысланган халклар ара адабиат фестивали оьткериледи. Ол йыл сайын 8-нши кырк кийик айында Расул Гамзатовтынъ тувган куьни алдында басланады эм уьйкен адабиат байрамына айланады.