Уьйге наьсип аькелетаган кус

Карлыгаш – бек кызыклы кус. Бурынгы таварыхларга коьре, эгер бу кус азбарда уя ясаса, уьйде онъайлык эм наьсип болады. Карлыгаштынъ (суьвретте) акында коьплеген хабарлар, эртегилер бар. Карлыгаштынъ акында айтувлар да коьп.
Карлыгаш каерде ушса да, язлыкта кайтады.
Карлыгаштынъ уясын бузув – куьна.
Коьгершин мен карлыгаш – Кудайдынъ суьйикли куслары.
Кыз аьелде, карлыгаштай: йырлап, йырлап, уядан ушып кетер.
Биринши карлыгаш келгенде, суьт пен ювынган ак болар.
Карлыгашлар исси ер- лерде турадылар. Сувык ерлерде яшайтаган карлыгашлар кыста йылы якларга ушадылар. Карлыгаш торгайлардынъ куьбине киреди. Оьз яшавын карлыгаш авада озгарады, ол ушаятырып, ашайды, ишеди эм уйклайды. Ерге олар тек уя ясамага, материал йыйнамага туьседилер. Карлыгашларды аспаннынъ кусы деп айтадылар. Олар курт-кумырска ашайдылар, балапанларын да олар ушаятырып, ашатадылар.
Карлыгаш – ыспайы кус. Олар уяларын аьдемнинъ уьйинде курадылар, коркпайдылар. Аьдемлер де оларга тиймейдилер.
Калайдан ясалган карлыгашты Ленинград каласында блокада заманда коькирегине туьйреп юрген яшавшылар. Кус авызында хат алып турган, соьйтип ленинградшылар ийги хабар куьткенлер, олар айтатаган болган: «Тек кус яде самолет бизге хатлар еткерип болаяк». Соьйтип, аьдемлер карлыгашты ийги хабар аькелетаган кус деп санаганлар.
Бизде де карлыгашлар бар, язлык пан бирге келеди ол бизим уьйлеримизге. Баьримизге де карлыгаш наьсип эм ийгилик аькелсин.
Аьзирлеген
Г.абдулакимова.