Уьйкен маьне береди

Эльмурза Саитов: «Сергей Меликовтынъ Кубыла Дагестанда болувы онынъ аьллер мен еринде таныспага шынты аваслыгы акында шайытлайды».

Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликов ДР Оькиметининъ агзалары ман бирге янъыларда Кубыла Дагестаннынъ бир неше калаларында эм районларында болды.
Дагестаннынъ орталык эм сырт кезеклериндеги калаларындагы эм районларындагы аьллер мен аьли де танысувды бардырув, Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвшисининъ ниетлерине киреди.
Ногай район администрациясындагы Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов Сергей Меликовтынъ Ногай районга келуьви акында оьз ойы ман боьлисти.
– Меним ойыма коьре, Дагестан етекшисининъ кесек заманга куллыгын юритуьвшидинъ Дагестаннынъ Кубыласындагы бир неше районларына барувы эм ерли яшавшылар ман катнасувы онынъ республикадынъ муниципалитетлерининъ социал-экономикалык оьрленуьвининъ барысы ман таныспага шынты аваслыгы акында шайытлайды.
Биз коьргенлей, Докузпари, Ахты эм Кубыла Дагестаннынъ баска районларынынъ бир неше организацияларынынъ етекшилери мен катнасувында, Сергей Меликов мектеблер, балалар бавлар эм баска маьнели социаллык объектлерининъ салувынынъ сапатына эм тезлигине айырым эс эткен.
Сергей Меликов ис йорыгы ман эндиги Дагестаннынъ сырт ягындагы районларга бармага ниетленеди, солардынъ сырасында бизим Ногай район да бар. Бизим районга онынъ келуьвине аьзирленуьвимиз бойынша, район орталыгы Терекли-Мектебти эм районнынъ баска авылларын кокыстан тазалап, коьрклендирмеге маслагат этемен. Соны ман бирге, районымыздынъ социал-экономикалык аьлин ийгилендируьвге каратылган ой-маслагатларын Сергей Меликов алдында айтпага аьзирлемеге де тийисли.