Уьйкен сеним этилген

Коьп россияншыларды «рынок реформалары» элимиздинъ туьрли калаларына таслаган. Бизим коьп ердеслеримиз де ийги, йогары кыйын ак тоьленген куллык таппаганыннан, республикамыздынъ тысына ислемеге кеткенлер. Олардынъ сырасында Ногай районынынъ Батыр-Мурза авылынынъ яшавшысы Зульфия Баймахмедовна Мачинская да бар.

Ол Коми Республикасынынъ Сосногорск каласынынъ абырайлы учреждениесинде юрист болып куллык этеди. Зульфияды яшаган каласында сыйлаганлар коьп, оны мунда 90-ншы йыллардан алып танъ, касындагы аьдем уьшин яны авырыган, билимли куллыкшы деп таныйдылар. Зульфия Мачинская уьш увыл тербиялаган, аьли олар анасына куллыкта да, уьйшиликте де ярдам этедилер. Белки, сога коьре болартагы, Сосногорск каласынынъ бир округынынъ сайлавшылары З.Мачинскаяга олардынъ Депутатлар кала советининъ ваькили болмага уьйкен сеним эткенлер.

Зульфия Сосногорск кала КПРФ боьлигининъ кандидаты этип белгиленген. Сайлав кампаниясынынъ заманында сайлавшылар ога оьзлерининъ 50 проценттен артык тавысларын бергенлер, эм Зульфия «Единая Россия» эм ЛДПР партиялар кандидатларыннан коьпке алдыга шыккан. 2020-ншы йылдынъ сентябрь айында Коми Республикасында регионнынъ Государственный Советине сайлавлар оьтеек, Зульфия да республикалык парламентине КПРФ Коми регионаллык боьлигиннен кандидат болмага болаяк. Биз ога уьстинликлер йорайык.

М.Авезов,

КПРФ Ногай РК 1-нши секретари.