Язувшыдынъ асабалыгы

Белгили язувшымыз, ногай халкынынъ алал увылы Фазиль Апасович Абдулжалилов тувганлы 110 йыл толувына багысланган шарады янъыларда район балалар китапханасы ман Кадрия атындагы мектеби биргелес уйгынлап озгарды. Мунда 8-нши «а» эм «б» класслар окувшылары (окытувшысы Насипхан Хасбулатова) ортакшылык эттилер.
Йолыгысты китапхана етекшиси Зульфира Биймурзаева ашып, келген конакларды йылы хошлады эм балаларга ногай тилинде таза соьйлемеге, ногай тилининъ дерислерине суьйип бармага тилек салды. Ол балаларга Фазиль Абдулжалиловтынъ яшав эм яратувшылык йолы акында хабарлады.
«Фазиль Абдулжалиловтынъ кайдай уллы аьдем болган экенин айтар уьшин бу куьнги йолыгыска «Уллы язувшы шыгармаларындагы баьтирлерге яшав берер уьшин, оьзининъ яшавын таьвеситтиреди» деген орыс язувшы Эдуард Севрустынъ соьзлери эпиграф эсабында кулланылган. «Фазиль» деген ат араб тилиннен зейинли, билимли деп коьшириледи. Коьп бетинде ондай ат берилген аьдемлер шаир боладылар. Соьйтип, Фазиль Апасович те уллы шаир болды», – деп шара юритуьвши кызлар Милана Абдулмусаурова эм Фариза Арунова оьз соьзин басладылар. Сонъ окувшылар шалысып Фазиль Абдулжалиловтынъ ятлавларын окыдылар. Окувшылар келеекте озгарылаяк шараларда бу куьндегиндей болып, коьнъил коьтерилисте катнасарлар деп, олардынъ аьр бирисининъ атын язбага суьемен. Лейли Наврузова «Юрегимде отты ягып», Амина Салыкаева «Кавказым, сен Кавказым», Алия Сулейманова «Ялгыз терек», Юсуп Агаспаров «Одинокое дерево», Нурлан Кидирниязов эм Сафина Янмурзаева «Ятарбек» деген ятлавларын окыдылар. Солай ок, А.Киреевтинъ «Бизим оьктемлик» деген орыс тилине коьширилген ятлавын Айгуль Эдильбаева окыды.
Нацизм бас коьтерип турган кыйынлы заманда согыс акында ятлавлар да, оькинишке, заманга келисли болып турылар. Окувшылар шеретлеп «Неге айтар кавга деп» деген Ф.Абдулжалиловтынъ шыгармасын окыдылар. Шарады кайгылы бет пен тамамламас уьшин, окувшы кызлар «Коькте шолпан коьремен» деген йырды йырладылар. Йыйылганларды Нурлан Янгишиевтинъ ногай саз алаты домбырада ойнавы сукландырды. Балалар китапханасында Ф.Абдулжалиловтынъ эстелигине багысланып озган шара коьнъил коьтерилис аьлде оьтти.
Н.Кожаева.
Суьвретте: шарадан коьринис.