Уьйлеримизди ярыкка толтырувшылар

Элимизде биринши кере Энергетик куьни 1920-ншы йылдагы VIII Савлайроссиялык Советлер курултайында ГОЭЛРО планы кабыл этилинуьви акында эстелик эсабында 1966-ншы йылдынъ 23-нши майындагы СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ Указы ман беркитилген. Сол куьнди 22-нши декабрь куьни деп 1980-нши йылдынъ 1-нши октябриндеги «Байрам эм эстеликли куьнлер акында» деген СССР Оьр Советининъ Президиумынынъ Указы бойынша токтастырганлар.

Ногай район энерготармаклар управлениесининъ ремонт бригадасы Дагестанда энъ де ийги ремонт бригадасы деп белгиленген. Соны эндиги 5 йылдан бери мастер Русланбек Отовалиев басшылайды. Сонынъ акында былтыр ога савга эсапта берилген «Россети» компаниясынынъ бас инженери А.Майоровтынъ Разылык хаты шайытлайды. РЭС начальниги Рамиль Муслимовтынъ айтувы ман, тармакта бу бригада энъ де яс бригадалардынъ эм Русланбек Отовалиев энъ яс мастерлердинъ бириси деп саналады.
Бригада агзалары Хамидулла Оразлиев, Аскер Кульчимаев, Мурат Саитов эм Мурат Саидов, Равиль Муталимов, Амирхан Эльмурзаев РЭС-те энъ де уьйкен Терекли-Мектеб тармак участогына карав бередилер. Бу участокка район орталыгыннан баскалай, Кара Су, Кумлы, Нариман, Куьнбатар, Калинин эм Ленин авыллары да киредилер.
Ногай РЭС начальниги Рамиль Муслимов бригададынъ кеспи усталыгын эм аьрекетшилигин айырым белгилейди. Дурысында, авыл яшавшылары энергетиклердинъ электроярыктынъ соьнуьвин тез арада ярастырувын сезбей болмайдылар. Коьп дегени бир саьаттинъ ишинде авария эсабында соьнген электроярыгы кайтадан уьйлерге бериледи.
– Быйыл куьз-кыс айларына аьзирлик коьруьв эсабында энергетика тармакларына ярастырув куллыкларын юриттик, – дейди Р.Муслимов. – Автопаркымыз толы кебинде янъырды деп айтпага боламыз, бизим куллыгымыздынъ сапатын коьпке ийгилендирген спецтехника эм енъил автомобильлер алынган. Эндиги солардынъ аркасы ман бизим ис коллективимиз кайсы туьрли ярастырув ислерин эм авария-туьзетуьв куллыкларды этпеге толы кебинде аьзир.
Буьгуьн сав элимиз Энергетик куьнин белгилейди. Ис байрамы ман байланыста Ногай район энергетика тармаклар управлениесининъ баьри куллыкшыларына берк ден савлыкты, эмишликти, берекетли онъ яшавды, коьп яхшылыкларды йораймыз.
М.Юнусов