Уьйсалган авылында эстеликли йолыгыс

Ногай районынынъ Уьйсалган авылында радиационлы баьле-казаларда ян бергенлердинъ эстеликли куьнине багысланган шара болып оьткен. Мундагы 9 йыллык толы болмаган орта мектебтинъ азбарында район еринде яшайтаган Чернобыль атомлы электростанциясында болып озган баьле-казадынъ ызларын тайдырувшылар ман окувшылардынъ йолыгысы болып оьтти.
Шарады мектебтинъ директорынынъ окытув-тербиялав куллыгы бойынша орынбасары Гульнара Шамбилова ашты эм юритти. Онынъ соьзлери мен, Чернобыль АЭС-нде болып озган баьле-каза элимиздинъ тарихине энъ де авыр кателердинъ бириси деп кирген эм сол кате буьгуьнге дейим бизим аьр биримиздинъ юрегимизди авыртады. Йолыгыстынъ катнасувшылары сол баьле-казадынъ сырагысында ян бергенлерди эскердилер.


РФ «Союз Чернобыль» Ногай район боьлигининъ председатели Руслан Кунтувганов Тувган Элдинъ шакырувы ман Чернобыльде болып озган баьле-казадынъ ызларын тайдырувга районнан 30-га ювык аьдем кеткенин, олардынъ 12-си эндигиси арамыздан тайганын белгиледи. Уьйсалган авылыннан район военкоматынынъ повесткасы бойынша Мавлидин Аллаяров, Тойманбет Садыков эм Мольдин Аджиков Чернобыльге кеткенлер. Болса да М.Аджиковтынъ тукымы бир ерде де язылмай калган, оны Чернобыльде болган баьле-казадынъ ызларын тайдырув ислерининъ катнасувшысы деп санамаганлар, ол соны ман байланыслы бир льгота ман да пайдаланмаган эм соьйтип те замансыз яшавдан тайган. «Дурыслыкты тек янъыларда кайтардык, эм сонынъ уьшин енъил болмаган ис юритпеге туьсти. Район УСЗН етекшиси Аскер Авезовка акыйкатлыкты кайтармага ярдам эткени уьшин разылык билдиремен. Буьгуьн биз сизге Уьйсалган авылдынъ уьш те чернобыльшилерининъ суьвретлери мен баннер этип аькелдик», – деди Р.Кунтувганов. Ол мектеб директорына шатлыклы аьлде сол баннерди тапшырды.
УСЗН етекшиси А.Авезов сосы куьнди биз эм кайгылы, эм бизим гражданларымыздынъ эрлигининъ куьни деп белгилейтаганымызды билдирди. Мектеб окувшылары ман окытувшылары алдында оьз эскеруьвлери мен М.Аллаяров пан Т.Садыков боьлистилер.
Шарада солай ок авылдынъ белсенли ямагат аьрекетшиси Шагидулла Торпиков эм мектеб директоры Зульфия Кожаева шыгып соьйледилер. Мектеб окувшылары бу эстеликли куьнге багысланган ятлавлар окыдылар.
Муннан сонъ район чернобыльшилери Орта-Тоьбе авылындагы Чернобыль АЭС-нде болып озган баьле-казадынъ ызларын тайдырувшылардынъ эстеликли белгиси янына тереклер олтырттылар. Шарада ерли мектеб окувшылары, авыл яшавшылары катнастылар.
М.Юнусов.