Уьй бийкелерине кулланувга

1. Юмыртка писирилген ме яде иший экенин билер уьшин, оны сыпырадынъ уьстинде айландырмага тийисли. Писирилген юмыртка, иший юмырткага коьре енъил айланады.


2. Микроволновый пешининъ ишин тазалар уьшин, ярым литр сувык сувга салынган лимоннынъ кабыгын 2 такыйкага микроволновый пешине саладылар. Лимоннан шыккан эфирли майлары тек микроволновый пешининъ ишинде болган майларды, кирди иритип калмай, асханадынъ ишин де ийги ийис пен толтырар. Оннан сонъ пештинъ ишин тазалап сыпырмага боласыз.
3. Ералма кыста ширимей ийги сакланар уьшин, онынъ янына шувылдырды салмага керек.
4. Сарымсак ийги сакланар, эгер оны тислерге боьлип капрон капкашы ман ябылган банкага салып холодильникте сакласанъыз.
5. Ялгавдан балыктынъ эм соганнынъ ийисин тайдырар уьшин, кыздырылган ялгавдынъ ишине сувлы шамады салмага боласыз.
6. Краннынъ янындагы тотты йылы уксус пан тайдырмага болады.
7. Эгер сисе увак болып бузылса, увак сиселерди пластилин аркалы енъил йыйнамага болады.
8. Ералмады кувырганда, сонъында туз салсанъыз ийги болар.
9. Кабыгы ман кайнатылган ералма ийги тазаланар уьшин, ога исси заманда сувык сув куймага тийисли. Тек сувды оннан сонъ тоькпеге керек.
10. Оьтпек коьп заманга сакланар, эгер онынъ касына ералмадынъ, алмадынъ кесегин яде бираз туз салсанъыз.
11. Кайнаятырган суьт тоьгилмес уьшин, казаннынъ шетин айландырып май якпага боласыз.
Аьзирлеген: Г.Нурдинова.