Уьстинлиги янъы енъуьвлерге канатландырады

Аьвелги заманларда ногай халкымызда куьш-куватлы йигитлер коьп болган. Аьли де бизим яслар ата-бабаларындай болып, оьзлерининъ куьшин туьрли ерлерде коьрсетедилер. Олай дегенимиз, ясларымыз спорт бойынша туьрли чемпионатларда катнасып, уьстинликлерге етиседилер эм бизди суьйиндиредилер.

Янъыларда бизге аьли де бир ийги хабар келди. Бизим ердесимиз Шамиль Етмишев джиу джитсу спорт кеби бойынша дуныя чемпионатында ортакшылык этип, 2-нши орынды казанган. Дуныя чемпионаты Санкт-Петербург каласында озган йылдынъ 13-18-нши декабринде оьткен. Мунда СНГ эм Бразилия эллериннен спортсменлер ортакшылык эткенлер. Шамиль Кыргызстан эм Таджикистаннан, солай ок бизим элимизден куьндеслер мен куьресип, оларды енъген. Баьриси 5 кайта куьрескен. Мундай уьйкен шарада Шамиль Солтанович биринши кере катнасып туры. Сол яс спортсменди аьли де янъы уьстинликлерге етиспеге канатландырады. Онынъ касында яны авырувшылар да болган, олардынъ спортсменнинъ янында болувы уьйкен коьмек этеди, даьврендиреди. Соьйтип, Шамиль Етмишев яны авырувшылардынъ онынъ уьстинлигине эткен уьлиси акында да айтпай калмады. Бириншилей, ол уьйкен савболсынын тренерлерине айтады.
Шамиль Етмишев асылы ман Ленин авылыннан. Ол оьскен Терекли-Мектеб авылындагы яслар спорт мектебине 8 ясыннан алып юрип баслаган. Шамиль тренерлери Мусурбий Абжилиев, Джамал Акмурзаев, Азамат Кокоев етекшилиги астында уьйренген. Аьли бизим ердесимиз спорт бойынша мастерининъ кандидаты болады. Ол айырым эркин куьрес пен 10 йыл узагына каьр шегеди. Грэпплинг эм джиу джитсу спорт кеби мен 2018-нши йылдан алып Азнаур Абсаламовтынъ етекшилиги астында «Aqate» клубында каьр шегип баслаган. Аьли болса онынъ тренери – Данибек Тангатаров.
Шамиль Етмишев оьзининъ танысларын, ювыкларын эм тренерлерин коьп йыллардан бери оьз уьстинликлери мен суьйиндирип келеди. Ол 2007-2016-ншы йылларда эркин куьрес бойынша Ногай районынынъ 17-нши чемпионы болган. Солай ок Ставрополь крайынынъ Нефтекумск районынынъ эркин куьрес бойынша 2 кере ез, 2011-нши йыл куьмис савга иеси эм 2013-нши йыл чемпионы болган. Соьйтип, биз яс йигиттинъ йылдан-йылга алдыга карап абытлавын, шалысувын коьремиз. 2015-2016-ншы йылларда Ставрополь крайынынъ Степов районынынъ эки кайта эркин куьрес бойынша чемпионы болган. 2017-нши йыл ЯНАО -дагы эркин куьрес бойынша чемпионатта 3-нши орынды казанган.
Солай ок Шамиль 2018-нши йыл грэпплинг бойынша ХМАО -нынъ чемпионатында экинши орынга тийисли этилинген. Сол йыл грэпплинг бойынша УРФО чемпионатында ез медалин алган. Бир йылдан сонъ бизим ердесимиз Тюмень областининъ грэпплинг бойынша чемпионатында ез медалин алган.
Бизим ердесимиз тек спортта оьзин коьрсетип калмай, ислеген еринде де ийги атын айттырмага шалысады. Бу куьнлерде ол Сургут каласында ПАО Сургутнефтегаз НГДУ Федоровскнефть ЦТОРТ-да инженер болып куллык этеди. Биз ога куллыгында да, спортта да аьли де уьйкен уьстинликлерди йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Ш.Етмишев.